Provincie positief over fusie Giessenlanden en Molenwaard

Giessenlanden – 4-7-2017 – Het door de raden vastgestelde herindelingsadvies Giessenlanden en Molenwaard wordt door de provincie Zuid-Holland met een positieve zienswijze aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangeboden. Dit heeft de provincie per brief aan beide gemeenten laten weten.
In de brief staat dat Gedeputeerde Staten constateerden dat ´de gemeenteraden een afgewogen beslissing hebben genomen.´ De brief met de volledige zienswijze van de provincie is te vinden op: www.zuid-holland.nl (lokaal bestuur).

Proces
Na het besluit van de raden tot het vaststellen van het herindelingsadvies, hebben de colleges van Giessenlanden en Molenwaard het herindelingsadvies aangeboden aan de provincie. Het herindelingsadvies wordt nu de door provincie samen met een positieve zienswijze aangeboden aan de minister van BZK. Waarna de voorgenomen herindeling via een wetsvoorstel wordt voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer.

Motie digitale participatie aangenomen Bron: D66

Gorinchem – 1-7-2017 – De gemeenteraad heeft op 29 juni jl. tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2018-2021, de motie van D66 ‘Werken aan digitale participatie’ aangenomen.

Digitale participatie, ook wel e-participatie genoemd, is het in diverse fasen van het beleidsproces betrekken van derden door middel van ICT, waarbij een actieve houding van alle participerende partijen wordt verwacht. Het college is verzocht om:

 • na te gaan welke vormen van e-participatie de gemeente Gorinchem kan inzetten om overheidsparticipatie naar een hoger plan te tillen;
 • daarbij in ieder geval te kijken naar het succesvolle voorbeeld ‘Stem van West’ uit Amsterdam-West waarmee inwoners een voorstel kunnen doen voor hun buurt;
 • hierover te rapporteren aan de gemeenteraad.

De motie is mede ingediend door PvdA, VVD en CDA.

Lees hier de bijdrage van fractievoorzitter Francis Alba Heijdenrijk bij deze algemene beschouwingen.

Gemeenteraad stelt Perspectiefnota 2018-2021 vast

Gorinchem – 30-6-2017 – Op donderdag 29 juni heeft de gemeenteraad de Perspectiefnota (PPN) 2018-2021 vastgesteld. In de PPN staat op welke terreinen het college van B&W de komende periode wil investeren.

Wethouder financiën Marcel Doodkorte: ‘’We willen verder op de ingeslagen weg en fors blijven investeren in de stad. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van de kracht van de Gorcumers. Hoewel het economisch beter gaat, blijft het een uitdaging om de begroting structureel sluitend te houden. Redenen hiervan zijn onze ambities en de ontwikkelingen en risico’s waar we als gemeente mee te maken hebben. Gelukkig zijn we er opnieuw in geslaagd en doet het college diverse voorstellen voor nieuw beleid. De jarenlange extra tariefsverhoging van 1% op belastingen en tarieven, nodig om financieel aan te sterken, wordt met ingang van 2018 afgeschaft.’’

Een deel van dat nieuwe beleid vloeit voort uit het raadsbrede, aanvullende coalitieakkoord dat de fracties in de gemeenteraad unaniem vaststelden in november 2016. De thema’s die in de PPN bijzondere aandacht krijgen zijn Samenwerking met de Gorcumers, veiligheid, binnenstad en stadspromotie, mobiliteit en verkeer, welzijn, onderwijs en cultuur en duurzaamheid en milieu.

De hoge ambities van deze PPN brengen met zich mee dat wij als gemeentelijke organisatie op een andere manier (en in toenemende mate digitaal) gaan werken. Daarom is er veel aandacht voor de verdere ontwikkeling van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie.

In het verlengde hiervan heeft de gemeenteraad gevraagd om de participatie, de communicatie en de informatie-uitwisseling met onder andere de bewoners en het bedrijfsleven meer in overeenstemming te brengen met het verwachtingspatroon van de bewoners en het bedrijfsleven.

De begrotingsbehandeling verliep volgens de bekende patronen. Iedere raadsfractie sprak zijn algemene beschouwingen uit, waarna er diverse moties en amendementen werden ingediend. Vervolgens kwam het college met haar reactie, waarna de fracties een tweede termijn kregen om weer op de reactie van het college te reageren. Toen het college ook daar weer op had gereageerd, kon de raad overgaan tot vaststelling van de PPN 2018-2021 en van de moties en amendementen.

Overzicht moties en amendementen

De amendementen die zijn ingediend gaan onder andere over:

 • Ingediend door de fractie Stadsbelang: Aanlichten Grote Toren
 • Ingediend door de fractie Stadsbelang: Financiële ontschotting decentralisaties
 • Ingediend door de fractie Stadsbelang: Uitvoering speelruimteplan (later ingetrokken)

De moties die zijn ingediend gaan onder andere over:

 • Ingediend door de fractie van de PvdA: Jeugdzorg voor iedereen
 • Ingediend door de fractie van D66: Digitale Participatie
 • Ingediend door de fractie van D66: Charter diversiteit
 • Ingediend door de fractie van de VVD: Infra
 • Ingediend door de fractie van Stadsbelang: Glasvezel voor Gorinchem
 • Ingediend door de fractie Hoogesteger: Verlaging hondenbelasting

Moties die niet aansluiten op de agenda en daarom niet behandeld:

 • Ingediend door de fractie van de PvdA: Archeologische vondsten Buiten de Waterpoort
 • Ingediend door de fractie van D66: haalbaarheidsonderzoek Buiten de Waterpoort

Rood gekleurde zijn verworpen

Groen gekleurde ingetrokken

Zwart aangenomen

Archeologische vondst in hotel Facebook berichten

Gorinchem – 29-6-201 – Donderdag wordt een raadsvergadering gehouden waarin gesproken gaat worden over hoe de archeologische vondst (muur en toren) in het nieuw te bouwen hotel kan Buiten de Waterpoort worden ingepast.

Hele groepen Gorcumers hebben op verschillende wijze laten merken dat zij de bouwplaats van het hotel hier eigenlijk niet willen. Daar zijn verschillende redenen voor. De archeologische vondst behouden zodat deze zichtbaar blijft voor iedereen, de ander omdat ze te bouwen hotel niet op deze plek willen zien en het daarbij ook nog foeilelijk vinden zo naast Duveltjesgracht en Tolhuis.

Everdien Hamann en Pierre Schefferlie dienen vandaag een motie in met het verzoek aan de wethouder om met de vergunninghouder te gaan praten over een alternatieve locatie voor het hotel.

Hieronder stukjes uit Facebook:

Installatie nieuwe burgemeester Reinie Melissant uitgesteld wegens ziekte

PKN

Gorinchem – 23-6-2017 – De installatie van de nieuwe burgemeester van Gorinchem, Reinie Melissant, is uitgesteld tot na de zomervakantie. De reden hiervoor is dat Reinie Melissant tijdens een vakantie een stevige infectie heeft opgelopen waarvan zij eerst moet herstellen.

Op 29 mei besloot de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad Reinie Melissant voor te dragen als nieuwe burgemeester van Gorinchem. Aanvankelijk stond op 6 juli de raadsvergadering voor de installatie van Reinie Melissant gepland. Naar nu blijkt heeft zij echter tijdens een vakantie een infectie opgelopen waardoor zij niet in staat is al op 6 juli te starten.

In overleg met de commissaris van de Koning (CdK), Jaap Smit, is daarom besloten aan de minister te verzoeken de installatie uit te stellen naar 28 augustus. Dit geeft de beoogde burgemeester voldoende tijd om te herstellen en met volle kracht aan haar nieuwe en intensieve baan als burgemeester van Gorinchem te beginnen.

Govert Veldhuijzen is bereid aan te blijven als waarnemend burgemeester van Gorinchem. In afstemming tussen de cdK en de fractievoorzitters is hiervoor gekozen. Zijn afscheidsreceptie wordt ook uitgesteld.

Reanimeren is te leren! SGP-jongeren Werkendam

Werkendam – 11-6-2017 – Op woensdagavond 7 juni organiseerde SGP-jongeren Werkendam in samenwerking met de brandweer een informatieavond over reanimeren. Het doel van de avond was om mensen de noodzaak van een reanimatiecursus te laten inzien.

In de prachtige kantine van de brandweerkazerne in Werkendam druppelden nieuwsgierige jongeren en ouderen binnen om informatie te krijgen over reanimeren. “SGP-jongeren Werkendam maakt zich zorgen over het lage percentage mensen dat kan reanimeren in een noodgeval en daar moet verandering in komen”, aldus een bestuurslid. De bezoekers werden voorzien van informatie over reanimeren en hoe er gehandeld moet worden in een noodsituatie.

De brandweer ziet vaak dat mensen pas gaan nadenken over een cursus als ze al een keer iets hebben meegemaakt, en dan is het vaak al te laat. Aan het einde van de avond mogen de bezoekers op een oefenpop ervaren hoe het reanimeren in z’n werk gaat. Alle aanwezigen konden een waardebon krijgen voor het volgen van een reanimatiecursus bij de EHBO-vereniging van Werkendam. Deze avond werd mede mogelijk gemaakt door I.B.W.

‘’Ik ben de noodzaak van een reanimatiecursus wel in gaan zien na deze avond, het lijkt me ook niets om niet te weten hoe ik moet handelen in een noodsituatie. Ik ga de cursus zeker volgen!’’ is de reactie van een bezoeker aan het einde van de avond. SGP-jongeren Werkendam zet zich vaker in rondom maatschappelijke thema’s en wil bewustwording creëren, met name onder jongeren.

Een bus door de Lingewijk, eindelijk Lies van Aelst, SP Gorinchem

Lies van Aelst

Google Street View

Gorinchem – 8-6-2017 – Na vele acties, vragen in provincie en gemeente en vooral heel veel ergernis van Lingewijkbewoners is het eindelijk zo ver, er komt een bus door de Lingewijk! U zult begrijpen dat het bericht hierover bij mij de reactie ‘eindelijk!!’ opriep. Deze bus stond namelijk dankzij de SP in het Gorinchemse coalitieakkoord en het was de SP die zij aan zij met bewoners actie voerde voor deze bus.

Het begon allemaal met twee strijdbare dames uit de wijk die niet langer de gevaarlijke (3 verdiepingen hoge) stenen trap de dijk op wilden beklimmen om bij een bus te komen. Als reizigers de horde van de stenen trap eenmaal genomen hebben treffen zij bovenaan de dijk een haltepaal in de berm, zonder echt halte of verharding of zelfs maar iets om je aan vast te houden om te voorkomen dat de langs racende auto`s je van de dijk af rijden. U begrijpt, dit is niet de meest optimale situatie.

De strijdbare dames klopten aan bij de SP voor hulp bij hun missie voor een fatsoenlijke bushalte en buslijn in hun wijk. De SP pakte die handschoen op en ging samen met de dames huis aan huis, verzamelde samen handtekeningen, trommelde de pers op en stelde keer op keer vragen in gemeente én provincie. Toen de SP mee mocht onderhandelen over een coalitie in de gemeente, zal het u niet verbazen dat deze bus hoog op het wensenlijstje stond. U begrijpt dan ook onze gepaste trots nu deze bus er eindelijk komt!

Peter van Mersbergen op zetel GroenLinks

foto: Facebook Peter van Mersbergen

Gorinchem – 3-6-2017 – Begin september verliet Ilhan Tekir de fractie van GroenLinks. Door uitspraken, onder meer over Erdogan en de toestand in Turkije, was hij bij deze fractie niet meer gewenst. Tekir hield zijn zetel en bleef op eigen titel in de gemeenteraad.

Daar komt nu een einde aan, Tekir is naar D66 overgestapt en besloot om zijn zetel terug te geven aan GroenLinks.

GroenLinks heeft daar nu Peter van Mersbergen voor uitgezocht die al hoog op de lijst stond bij GroenLinks. Op 15 juni zal hij namens deze partij zitting nemen in de gemeenteraad waardoor hij de fractie weer op 2 man sterk brengt.

Gemeenten Alblasserwaard-Vijfheerenlanden geven vanuit maatschappelijke opgaven vorm aan vernieuwende samenwerking Intentieverklaring getekend

Regio – 2-6-2017 – Op donderdagmiddag 1 juni hebben de burgemeesters van Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam, Molenwaard, Zederik en Vianen een intentieverklaring getekend. Hierin is vastgelegd dat de colleges van de betrokken gemeenten, in samenspraak met samenwerkingspartners, een vernieuwende vorm van samenwerking inrichten. Voor de vormgeving van de nieuwe samenwerking wordt steeds geredeneerd vanuit de maatschappelijke opgaven in het gebied en gewerkt vanuit het principe ‘licht waar het kan, zwaar waar dat moet’.

170602IntentieverklaringGrenzeloosSamenwerken

In de afgelopen periode heeft de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vanuit het programma ‘Grenzeloos Samenwerken’ een verkenning uitgevoerd naar een passende vorm van samenwerking. Daarbij is steeds geredeneerd vanuit de inhoud en het schaalniveau van maatschappelijke opgaven en is rekening gehouden met de behoefte aan flexibiliteit in de samenwerking. Flexibiliteit in het vinden van samenwerkingspartners en de wijze waarop de samenwerking met partners (gemeenten, andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven) wordt vormgegeven.

Voor deze verkenning naar een passende vorm van samenwerking zijn leertuinen ingericht. Ook zijn andere samenwerkingsverbanden in het land bezocht om te leren van de manier waarop zij de regionale samenwerking hebben vormgegeven. De inzet vanuit het programma ‘Grenzeloos Samenwerken’ is gericht op het opstellen van een nieuwe regionale samenwerkingsagenda en een voorstel voor de samenwerkingsvorm die daarbij past.

Win-win
De gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden constateren dat, ook als dit gebied met ingang van 1 januari 2019 uit drie gemeenten bestaat, er een gezamenlijke behoefte is en blijft aan duurzaam en effectief samenwerken. Samenwerken om doelen te realiseren in het belang van burgers, ondernemers en instellingen in het gebied. Het realiseren van deze doelen vraagt om een bundeling van krachten vanuit de huidige en toekomstige gemeenten, met buurgemeenten, provincies, waterschap, maatschappelijke organisatie en het bedrijfsleven.

Met het uitspreken en ondertekenen van de intentieverklaring hebben de colleges zich gecommitteerd aan het blijven vormgeven van de regionale samenwerking en bekrachtigen zij het belang daarvan.

Foto: Vlnr: Arie Donker (loco-burgemeester Zederik), Govert Veldhuijzen (burgemeester Gorinchem), Elisabeth van Leeuwen (loco-burgemeester Giessenlanden), Tjerk Bruinsma (burgemeester Leerdam), Wim Groeneweg (burgemeester Vianen) en Dirk van der Borg (burgemeester Molenwaard)

Zuid-Holland gaat inwoners actief betrekken bij verantwoording van beleid Voorstel GroenLinks

2-6-2017 – Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op voorstel van GroenLinks ingestemd met het plan om inwoners meer te gaan betrekken bij de verantwoording van het beleid van de provincie. Het voorstel is om bij de volgende jaarstukken in het voorjaar van 2018 een zogenaamde V-100 te organiseren waarbij 100 burgers vragen formuleren voor Statenleden over de evaluatie van het gevoerde beleid.

Veel inwoners hebben op dit moment weinig inzicht in de werkwijze van de provincie. Dit is zonde omdat de provincie haar werkzaamheden immers doet voor haar inwoners. Om achteraf te kunnen beoordelen of het werk goed is verricht is het daarom juist goed om die inwoners bij deze evaluatie te betrekken. GroenLinks fractievoorzitter Huri Sahin: ‘Ik ben blij dat ons voorstel om inwoners meer bij ons werk te betrekken statenbreed is aangenomen. Ik zie uit naar het gesprek met onze inwoners over het door de provincie gevoerde beleid.’

GroenLinks ziet het V-100 concept (bedacht door VVD Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg) als een goede aanvulling op de democratische controle van Provinciale Staten op het afgeleverde werk door de provincie.

Reanimeren kun je leren

Werkendam – 30-5-2017 – SGP-jongeren Werkendam vraagt aandacht voor het lage percentage mensen dat kan reanimeren. ‘Uit recente onderzoeken blijkt dat weinig mensen kunnen reanimeren en weten hoe ze moeten handelen in een noodgeval. Dit vinden wij zorgelijk en we willen daar graag iets aan veranderen.’ aldus het bestuur van SGP-jongeren Werkendam.

Om daadwerkelijk iets te gaan veranderen aan dat lage percentage organiseert SGP-jongeren Werkendam, in samenwerking met de brandweer, op 7 juni een informatieavond over reanimeren. Tijdens deze avond zal de brandweer uitleg geven over reanimatie en vertellen wat je kunt doen in een noodgeval. In deze korte bijeenkomst staat centraal waarom het volgen van een reanimatiecursus van groot belang is. Voor de mensen die de avond volgen ligt er vervolgens een waarde cheque klaar voor het volgen van een reanimatiecursus. Deze cheque wordt betaald door het Werkendamse bedrijfsleven, hoofdsponsor is Installatiebedrijf Werkendam.

Wil jij ook deelnemen aan deze informatieavond? Opgeven kan via erkendam@sgpj.nl Iedereen is welkom zowel SGP’ers als niet-SGP’ers, jong en oud.

Ilhan Tekir kiest voor D66 Bron: D66 Gorinchem

Gorinchem – 19-5-2017 – Op donderdag 18 mei jl. heeft het Gorcumse raadslid Ilhan Tekir (Fractie Tekir) in de gemeenteraad aangegeven zijn raadszetel met ingang van 15 juni 2017 op te geven om zich te kunnen richten op een nieuw pad in zijn politieke carrière. Ilhan heeft
besloten actief lid te worden van D66.

“Zo’n beslissing gaat niet van de ene op de andere dag. Het raakt de kern waartoe je politiek bedrijft. Het raakt mijn idealen: gelijke kansen, een duurzame samenleving, individuele vrijheden en meer democratie. Democratie is geen papieren werkelijkheid. Democratie draag je uit!”, zo verklaarde Ilhan zijn keuze in de gemeenteraad.

D66 heet Ilhan van harte welkom bij de partij en bij de afdeling en kijken uit naar een goede samenwerking.

Jongeren wandelen met ouderen eenzaamheidsactie van SGP-jongeren

Werkendam -18-5-2017 – Op woensdag 17 mei werd er door een grote groep jongeren vervolg gegeven aan de eenzaamheidsactie van SGP-jongeren Werkendam. Deze avond was er een gezellige wandeling voor de ouderen georganiseerd.

Er was door vrijwilligers een prachtige wandeling uitgezet met een leuke vragenlijst met vragen over Werkendam. Daarnaast werd de kinderboerderij speciaal geopend zodat ook de kinderboerderij bezocht kon worden. Het prachtige weer zorgde ervoor dat de ouderen met volle teugen genoten van dit uitstapje met de jongeren. ‘Ik vind het fantastisch dat jullie dit voor ons doen.’ aldus een van de ouderen. De actie van SGP-jongeren is nog niet ten einde en wordt vervolgd onder de naam ‘Hart en hand voor ouderen’.

Foto’s: Marije de Vos
Foto’s: Marije de Vos

Gorcum Actief neemt deel aan Open Havendag ‘Kom in gesprek bij ons op de bank’

Gorinchem – 15-5-2017 – Tijdens de Open Havendag a.s. zaterdag kunnen inwoners op de bank van Gorcum Actief hun hart komen luchten of gezellig een praatje komen maken. De drie fractieleden (v.l.n.r.) Annemarie Pie, Mathieu van Pelt en Everdien Hamann zitten klaar om met inwoners het gesprek aan te gaan.

,,We hebben een kraam op de Kriekenmarkt, waar het altijd gezellig toeven is tijdens de Open Havendag,” legt Everdien Hamann uit. ,,Onze partij is nu drie jaar actief in de stad en de gemeenteraad. We willen laten zien welke successen we hebben geboekt – dat zijn er nogal wat – en waar we zoal mee bezig zijn. We zoeken contact met de inwoners van de stad om te horen wat er leeft, of er problemen zijn en of wij iets voor hen kunnen betekenen. Dus ik zou zeggen: Kom gezellig langs!”

Gorcum Actief maakte drie jaar geleden een goede start met een actie voor behoud van de Woelse Waard. ,,We hebben met een onderzoek aangetoond dat een overnachtingshaven in dit natuurgebied niet nodig of wenselijk is. In plaats van 17 extra ligplaatsen, komen er nu 4 in de Vluchthaven aan de kant van de Krinkelwinkel, mét walstroom en voorzieningen voor de schippers. Dat is beter,” aldus Everdien Hamann.

Naast het reguliere raadswerk heeft Gorcum Actief nog diverse andere speerpunten op de agenda staan zoals behoud van de archeologische vondst Buiten de Waterpoort en de Blauwe Toren als item voor stadspromotie. De Gorcum Actief thema-avond hierover in het gymnasium werd zeer druk bezocht. ,,Natuurlijk is de vesting hét ‘Unique Selling Point’ van Gorinchem,” zegt Everdien Hamann, ,,daar blijft onze aandacht naar uitgaan, maar daarnaast is er nog zoveel meer zoals ‘bereikbaarheid en verkeer’ en ‘jeugd en jongeren’ enzovoort. Kom het zaterdag gerust vertellen, we zitten er klaar voor.”