Damen levert blusboot voor de Amsterdamse grachten

Gorinchem – 22-12-2016 – De Amsterdamse Brandweer heeft de Jan van der Heyden IV als nieuwste brandblusboot in bedrijf genomen.

De blusboot is uitgerust om vanaf het water een brand te bestrijden. Dit kan een brand aan boord van een schip zijn, maar ook een brand aan de wal die beter is te bereiken vanaf het water. De blusboot kan ook dienst doen als drijvende pompeenheid; zo kan het schip brandweereenheden aan land snel en efficiënt van grote hoeveelheden water voorzien.

Met haar nieuwe schip blijft de Amsterdamse Brandweer trouw aan de traditie om de brandblusboten te vernoemen naar de uitvinder van de hedendaagse blusmethodes, de Gorkumer Jan van der Heyden. Van der Heyden ontwikkelde de eerste brandslang in 1672 in samen met zijn broer Nicolaas. In de jaren hierna experimenteerde hij als brandmeester nog met verschillende pompen en spuiten. Uiteindelijk ontving hij in 1677 octrooi op een brandspuit die onafgebroken water kon geven.

Daarnaast ontwikkelde hij voor Amsterdam een betere straatverlichting en was hij kunstschilder. Een drukbezet man dus.

Het 17,6 meter lange schip is gebouwd door Damen Shipyards Hardinxveld, dat ook het detailontwerp en de engineering verzorgde. Het conceptontwerp kwam van C-Job Naval Architects.

Foto's: Damen Shipyards

Kerstbomen opgehaald vanaf 4 januari

Gorinchem – 22-12-2016 – an 4 januari tot en met 12 januari haalt Reinigingsdienst Waardlanden op vaste dagen in uw wijk de kerstbomen op.

Ophaaldagen kerstbomen
Dalem, Hoog-Dalem, Gorinchem-Oost, Wijdschild, Binnenstad:

  • woensdag 4 januari
  • woensdag 11 januari

Lingewijk, Haarwijk 1, Haarwijk 2, Stalkaarsen, Gildenwijk, Oude Hoven: “Kerstbomen opgehaald vanaf 4 januari” verder lezen

Vergunninghouders ondertekenen participatieverklaring

Gorinchem – 22-12-2016 – Woensdag heeft de eerste groep van 30 nieuwe inwoners (vergunninghouders) een participatieverklaring ondertekend met wethouder Eva Dansen. Deze verklaring wordt een landelijk verplicht onderdeel van de inburgering.

Nederlandse waarden en normen
De participatieverklaring is de afsluiting van een tweetal workshops over de basisprincipes van de Nederlandse samenleving. Deze workshops worden gegeven aan vergunninghouders, die vanaf 1 januari 2016 in de gemeente zijn komen wonen. Stichting Vluchtelingenwerk verzorgt in opdracht van de gemeente Gorinchem de workshops over de kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie.

Integratie
Tijdens de eerste bijeenkomst sprak de groep vergunninghouders aan de hand van voorbeelden over de Nederlandse kernwaarden. Bijvoorbeeld hoe ze zouden reageren als hun buurman ’s avonds laat harde muziek aan heeft en wat in Nederland in zo’n geval een gangbare reactie is.

Meedoen
Door de ondertekening wordt onderstreept dat de vergunninghouders het traject tot een goed einde hebben gebracht. Daarnaast tonen de vergunninghouders door middel van de ondertekening aan dat ze graag willen participeren in de Nederlandse samenleving en de waarden erkennen. Door een feestelijke ondertekening heten we hen welkom in Nederland.

Aanpassingen voor rotonde Eike’s Hof

Gorinchem – 21-12-2016 – De gemeente gaat de veiligheid van rotonde

Eike’s Hof verder verbeteren in het voorjaar van 2017. Het gaat om kleinschalige en snel uit te voeren aanpass
ingen. De maatregelen worden genomen naar aanleiding van een verkeerspsychologisch onderzoek eerder dit jaar. Dit leverde nieuwe inzichten op over de veiligheid van de rotonde.

“We hebben steeds meer aandacht voor gedrag in het verkeer. Op de basisscholen wordt op een aansprekende manier kinderen uitgelegd wat zo belangrijk is aan goed gedrag in het verkeer. Die kennis van verkeersgedrag is nu ook veel meer te benutten voor bijvoorbeeld autogebruikers”, aldus wethouder Hans Freije.

Maatregelen
De maatregelen die worden uitgevoerd op rotonde Eike’s Hof zorgen ervoor dat weggebruikers elkaar beter kunnen zien. Zo gaat de gemeente obstakels weghalen in de bermen tussen het fietspad en de rijbaan. Denk hierbij aan het verplaatsen of verwijderen van bebording, bomen en lichtmasten. Hierdoor wordt het effect van de aangebrachte verlichting ook vergroot. Op het fietspad vanaf de Lingeburg zorgt markering op het wegdek ervoor dat fietsers snelheid gaan minderen. Verder wordt de oversteekmogelijkheid ter hoogte van het reisbureau beter zichtbaar gemaakt. Ook komt op alle toeleidende wegen naar de rotonde een geschilderd gevarenbord ‘fiets’ op het wegdek.

Grotere ingrepen
De verkeerspsycholoog stelt in het rapport dat ook een aantal grotere ingrepen nuttig kunnen zijn. De gemeente heeft besloten deze nog niet uit te voeren. Dit heeft te maken met een onderzoek naar de gehele fietsroute ‘Concordiacorridor’ (vanaf de Concordiabrug tot aan de Flank) dat in het voorjaar 2017 start. De resultaten van dit onderzoek moeten eerst bekend zijn om tot een goed en passend maatregelenpakket te komen.

Verkeerspsycholoog
Een verkeerspsycholoog van onderzoeksbureau XTNT observeerde en analyseerde in het voorjaar van 2016 de rotonde Eike’s Hof. De resultaten van het onderzoek werden in oktober gedeeld met direct betrokkenen en geïnteresseerden tijdens een thema-avond Verkeer. Met de deelnemers werd die avond ook gesproken over andere knelpunten in het Gorcumse verkeer.

Rotondes
Naast Eike’s Hof heeft de gemeente ook aandacht voor andere rotondes in de stad. Zo heeft de gemeente recent de oversteek bij de rotonde Merwedonk in de nabijheid van de school aangepast. De rotondes bij het Stadhuis en de Langebrug zijn vorig jaar onderzocht op veiligheid en doorstroming. Een kruispunt met stoplichten lijkt daar een goede oplossing. De verdere uitwerking hiervan krijgt een plek binnen de raadsopdracht Mobiliteit dat begin volgend jaar wordt opgesteld.

Verdachte salarisadministrateur aangehouden

Botlek/Hardinxveld-Giessendam – 20-12-2016 – Na een strafrechtelijk onderzoek van de afdeling Opsporing van Zeehavenpolitie in Rotterdam is op 14 november een 55-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam aangehouden. De man was salarisadministrateur bij een transportbedrijf in het Botlekgebied en zou enkele miljoenen euro’s van het bedrijf verduisterd hebben.

De Hardinxvelder was sinds 2007 in dienst van het bedrijf en heeft in de afgelopen negen jaar onterechte en niet-geautoriseerde salarisbetalingen verricht, die ten gunste van hemzelf kwamen. De man zou de door hem verduisterde gelden onder meer hebben gebruikt voor het aankopen van onroerend goed en luxe auto’s. Ook werden de woningen van de verdachte voor grote bedragen verbouwd. Daarnaast maakte hij meerdere malen per jaar verre reizen waarbij hij mensen meenam voor wie hij de reis- en verblijfskosten betaalde.

Op 12 september 2016 zijn onder leiding van de rechter-commissaris doorzoekingen verricht in de woningen van de verdachte in diverse plaatsen in Nederland. Daarbij zijn documenten en een contant geldbedrag inbeslaggenomen. Verder werd onder meer beslag gelegd op drie woningen en twee voertuigen. De man zit vast en zijn werkgever heeft hem op staande voet ontslagen.

Hospice zoekt vrijwilligers

Gorinchem – 20-12-2016 -De hulp van vrijwilligers is een aanvulling op de zorg die nog door de familieleden zelf geboden wordt. De aanwezigheid van vrijwilligers garandeert de continuïteit van zorg rondom de gasten. Het ‘er zijn’ is de basis, naast de zorg, aandacht en betrokkenheid, hetgeen allemaal bijdraagt aan het welzijn van de stervenden en hun naasten. Hierdoor kan de hospice voor gasten en naasten een plek worden waar zij zich thuis en geborgen voelen.

Hospice

Hospice Gorinchem start op 23 januari 2017 een nieuwe training voor belangstellenden. De training bestaat uit 3 hele dagen, 2 halve dagen en 2 avonden gericht op de ondersteuning in de laatste levensfase zowel thuis als in de hospice. Thema’s als communicatie, verlies- en rouwverwerking, praktische verzorging e.d. komen uitgebreid aan de orde. Ook wordt er gedurende de opleiding stage gelopen in de hospice.

Gevraagde inzet
Van de vrijwilliger wordt een beschikbaarheid van minimaal tweemaal vier uur in de week gevraagd en één weekenddienst van vier uur per maand.

Nieuwe vrijwilligers
Als u interesse heeft in dit vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met Matje Verlee of Ria van den Berg, 0183-406047 of info@hospice-gorinchem.nl

Derde plaats voor “Twijfeltrucker”

Gorinchem – 20-12-2016 – Vanochtend werd bij de Woord van het jaar-verkiezing van Van Dale de uitslag bekend gemaakt.

In Gorinchem ontstond tijdens de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens het woord “twijfeltrucker”.

Twijfeltrucker

Volgens de Van Dale is een twijfeltrucker een vrachtwagenchauffeur die als gevolg van gebrekkige bewegwijzering bij omleidingsroutes de weg niet kan vinden en daardoor een onzekere rijstijl heeft.

In de categorie “economie” behaalde het woord de derde plaats.

Expositie “Realistische Taferelen” in Stadscafé Metropole te Gorinchem


Gorinchem – 19-12-2016 – Cordula van der Stadt-Bax uit Gorinchem en Ad van der Stadt uit Deventer, schoonzus en zwager, hebben hun gevoel voor de fijneschilderkunst verder ontwikkeld aan de schilderacademie in Deventer.

Hun ambitie om met penseel zo perfect mogelijk de werkelijkheid weer te geven, leidt tot prachtige stillevens. Zeker zo rond de Kerstdagen, geeft dat het interieur van Metropole een extra sfeervol en vooral kunstzinnig tintje.

Merwedebrug moet na verbreding A27 nog 30 jaar mee

foto:Rijkswaterstaat

Gorinchem – 13-12-2016 – Het zal weinig mensen zijn ontgaan: de Merwedebrug bij Gorinchem was tussen half oktober en 9 december verboden terrein voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton. Marc Lentjes, projectmanager bij Rijkswaterstaat voor de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder, stelt: ‘Dit was geen gemakkelijke beslissing voor mijn collega’s binnen Rijkswaterstaat, maar wel een noodzakelijke.’
In de plannen voor de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder staat dat er straks een nieuwe brug wordt aangelegd naast de huidige Merwedebrug. Deze nieuwe brug moet 100 jaar meegaan. Daarnaast is vastgelegd dat de huidige brug wordt hergebruikt en dat deze na de verbreding nog zeker 30 jaar mee moet kunnen. Rijkswaterstaat heeft de staat van de bestaande brug daarom tegen het licht gehouden. ‘Van stalen bruggen weten we dat na langdurig en intensief gebruik sterkteverlies optreedt door vermoeiing van het staal’, legt Marc Lentjes uit . ‘Met de juiste gegevens kan met berekeningen worden vastgesteld wanneer een constructie kritiek wordt. Wat ook meespeelt, is dat de brug werd gebouwd in een tijd dat er veel lichter en minder verkeer over de A27 reed.’

Gedetailleerd onderzoek

Rijkswaterstaat heeft – als voorbereiding op de verbreding van de A27 – in kaart gebracht hoe de brug ervoor staat. ‘Via een computermodel hebben we de verkeersbelasting afgezet tegen de levensduur van de stalen brug. Hoe lang kan de brug nog mee? Welke aanpassingen moeten we doen om ervoor te zorgen dat de brug na de verbreding nog dertig jaar veilig gebruikt kan worden?’ Volgens Lentjes bleek uit die berekeningen dat er reden was tot zorg. ‘Daarom heeft Rijkswaterstaat extra inspecties laten uitvoeren op de brug zelf. Toen met metingen werd vastgesteld dat er haarscheurtjes in de draagbalken zaten, heeft Rijkswaterstaat al het verkeer zwaarder dan 3,5 ton verboden nog langer over de brug te rijden.’

Reparatiewerkzaamheden

Rijkswaterstaat is druk bezig geweest met reparatiewerkzaamheden. Zo zijn de verbindingen inmiddels met stalen platen versterkt. Lentjes: ‘Hoewel de Merwedebrug er na de reparatiewerkzaamheden weer even tegen kan, zal de brug – wanneer deze voor de verbreding van de A27 wordt hergebruikt – ook op andere plekken versterkt moeten worden. Dit gebeurt in de periode dat de weg wordt verbreed.’

Struikelstenen geplaatst voor 2 woningen Kortendijk

Gorinchem – 01-12-2016 – Gorinchem – 01-12-2016 – Donderdagmiddag werden door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig een negental struikelstenen gelegd voor de woningen nummer 14 en 20. Reizend door Europa heeft deze kunstenaar al meer dan 60.000 “Stolpersteine” gelegd in 21 Europese landen. Alle stenen zijn door hem met de hand gemaakt, sinds hij hier zo’n 20 jaar geleden mee was begonnen.

De steentjes, van tien bij tien centimeter met een messing plaatje met de namen, geboortedatum, sterfdatum en concentratiekamp (zover bekend) van joodse families die tijdens de holocaust zijn afgevoerd en niet meer terug keerden. Voor de nabestaanden ontstaat hierdoor een herinneringsplek voor de woning waarvandaan hun familieleden tijdens de oorlog werden afgevoerd.
Vanuit de woning nummer 14 werden 4 leden van de familie van Straten afgevoerd, vanuit nummer 20 vijf leden van de familie Meijer.

Het Holtzfonds kwam in contact met mevrouw Karla Nooter-Spreekmeester, die het verzoek naar voren bracht om de struikelstenen te leggen en die er haar nichtje (nakomeling van de familie van Straten) wilde verrassen met een herdenkingsplaats voor haar grootouders.

Vele belangstellenden waren bij de plechtigheid aanwezig. De gemeente werd vertegenwoordigd door burgemeester Govert Veldhuijzen.

“Een mens is pas vergeten als zijn of haar naam vergeten is”

© Foto: GP-foto - bronvermeldng verplicht (niet voor commercieel gebruik)

Volgende week weer vrachtverkeer over Merwedebrug

Gorinchem – 29-11-2016 – De werkzaamheden aan de Merwedebrug zijn inmiddels zover gevorderd, dat er volgende week weer vrachtverkeer over de Merwedebrug kan rijden.

Wel zullen nog enkele nachtelijke afsluitingen volgen, zei minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) maandag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Het vrachtverkeer heeft vanaf 11 oktober de Merwedebrug niet mogen gebruiken.

Inmiddels zijn door transportorganisaties voor bijna 2 miljoen schadeclaims ingediend bij het ministerie. Dat zal wellicht meer worden, want de schade wordt geschat op zeker een half miljoen euro per dag.

 

Bouw hotel na vondst stadsmuur stil gelegd

Gorinchem – 27-11-2016 – Na het vinden van oude stadsresten van muren en toeren is de bouw van het hotel stil gelegd. Het is een verrassing dat de resten in deze staat zijn gevonden. Het komt weinig voor dat complete muren worden aangetroffen.

Om deze reden is de bouw van het hotel voorlopig stil gelegd. Burgemeester en wethouders willen eerst de rapportage van SOB Research (red=Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek) afwachten.Volgende week hoopt men meer te kunnen zeggen.

Gorinchem blij met vondst restanten stadsmuur met toren

Gorinchem – 25-11-2016 – De gemeente Gorinchem is enthousiast over de vondst van restanten van een stadsmuur met bijbehorende toren die deze week zijn ontdekt op het perceel Buiten de Waterpoort 2. Op deze plek vinden momenteel de voorbereidingen plaats voor de bouw van een nieuw horecapand. Een onderdeel daarbij is de uitvoering van een zogenaamd Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven. Hierbij wordt het bouwterrein onderzocht op archeologische resten.

“We zijn verheugd met deze bijzondere vondst. Vooralsnog wordt gedacht dat het om restanten gaat van de oude stadsmuur met delen van een toren”, aldus wethouder Arjen Rijsdijk.

Onderzoek
Tijdens het proefsleuvenonderzoek, dat als eis is opgenomen in de omgevingsvergunning voor de bouw van het horecapand, deden medewerkers van SOB Research de bijzondere vondst. Het bureau onderzoekt in opdracht van de vergunninghouder wat er aan archeologische resten in de grond zit en wat de waarde daarvan is. Een archeologische expert houdt ter plaatse toezicht op het onderzoek namens de gemeente. De gemeente is in deze situatie bevoegd gezag voor archeologie.

Rapport
SOB Research maakt van het proefsleuvenonderzoek een rapport en geeft een advies hoe om te gaan met de archeologische vondsten. Dat advies wordt door de gemeente besproken met de vergunninghouder. Uiteindelijk neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over de vraag of vervolgonderzoek nodig is en op welke wijze met de vondst moet worden omgegaan.

© Foto: GP-foto - bronvermeldng verplicht (niet voor commercieel gebruik) Laatste 3 foto's: gemeente Gorinchem.

Genieten in het stadspark

Gorinchem – 13-11-2016 – Laatste zaterdag, tijdens een ritje van A naar B, Kwam de fotograaf langs het stadspark. Je kon goed zien dat de herfst haar intrede heeft gedaan, gezien de prachtige kleuren. Even de tijd nemen om hier wat foto’s te maken.

Verbazend wat je in een half uurtje tegen kan komen. De foto’s laten het zien.