Diamanten huwelijksjubileum Echtpaar Kuiters-de Man

Gorinchem – 17-7-2017 – Op 13 juli bezocht burgemeester Govert Veldhuijzen het echtpaar Kuiters – de Man om hen te feliciteren met hun 60-jarig huwelijksjubileum.

De heer Kuiters (Jan) en mevrouw Kuiters – de Man (Riet) hebben elkaar leren kennen dankzij hun liefde voor dansen. Tijdens een avondje ballroom dansen in Dordrecht kwamen ze elkaar tegen en sloeg de vonk over.

Werk
De heer Kuiters heeft vroeger veel kennis opgedaan. Hij heeft onder andere gewerkt voor een schoonmaakbedrijf en in de bouw. Mevrouw Kuiters-de Man werkte in de schoonmaak op kantoren.

Samen oud worden
Mevrouw Kuiters-de Man heeft als wens om samen met haar man nog een stuk ouder te worden en om te genieten van het leven. Zelf houdt ze van lezen en haar man van tv kijken. Ook studeren ze samen De Bijbel en gaan ze al 52 jaar lang naar de vergadering van Jehova’s getuigen.

Viering van het jubileum
Door de ziekte van de heer Kuiters wordt het huwelijk niet uitgebreid gevierd. Wel verwachten zij onder andere de kinderen op bezoek voor koffie, taart en eventueel een wijntje.

Eenvoudiger en gemakkelijker voor inwoners en ondernemers

Gorinchem – 15-7-2017 – Het college van burgemeester en wethouders in Hardinxveld-Giessendam heeft de afgelopen jaren gewerkt aan minder en gemakkelijkere regels voor inwoners en bedrijven. De ondernemers in de stuurgroep Economische Visie hebben met hun actieprogramma hier hun steentje succesvol aan bijgedragen.

Op donderdag 13 juli reikte wethouder Benhard van Houwelingen in het gemeentehuis een flyer met de diverse resultaten van de samenwerking uit aan Jan van Hunnik en Peter Huizer van de stuurgroep.

Wethouder Benhard van Houwelingen is trots op het resultaat. ‘Je ziet dat we samen een behoorlijke stap hebben gemaakt. Inwoners en ondernemers profiteren van onze samenwerking. Minder kosten, minder regels en een goede dienstverlening, daar staat de gemeente voor. Denk bijvoorbeeld aan welstandsvrij bouwen. De welstandscommissie en de welstandsnota zijn daarvoor afgeschaft. En niet alleen minder regels in dit geval, het bespaart de aanvrager ook geld.’

Op www.hardinxveld-Giessendam.nl/minderregels leest u meer over de eenvoudigere regels van het college.

Gemeente geeft vergunninghouder hotel groen licht voor haalbaarheidsonderzoek

Gorinchem – 4-7-2017 – De vergunninghouder van het hotel Buiten de Waterpoort heeft een voorstel gedaan om de archeologische vondsten in te passen in het te bouwen hotel. Dit voorstel dient eerst onderzocht te worden op haalbaarheid, waarvoor vergunninghouder goedkeuring van het college wenste. Het college heeft zich, na consultatie van de gemeenteraad over het betreffende voorstel, positief uitgesproken. De vergunninghouder heeft hiermee groen licht van het college om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, bij gebleken haalbaarheid mag hij zijn voorstel uitvoeren.

Het voorstel van de vergunninghouder volgde nadat het evaluatierapport van het archeologisch onderzoek bekend werd, een onderzoek dat in het kader van de vergunningsprocedure voor de bouw van een hotel Buiten de Waterpoort verplicht was. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat, op basis van fysieke en inhoudelijke criteria, sprake is van een behoudenswaardige archeologische vindplaats. Naar aanleiding van dit evaluatierapport heeft overleg plaatsgevonden tussen gemeente en vergunninghouder. Doel van dit overleg was om te kijken of er een passende oplossing mogelijk is die recht doet aan zowel de archeologische vondsten als aan het bouwplan. Het overleg heeft geleid tot een voorstel van de vergunninghouder waarbij de vondsten worden ingepast in het te bouwen hotel. Hiertoe wordt het vondstmateriaal dat nu boven de grond ligt ingepast in de vloerconstructie van de nieuwbouw, door het op het afgewerkte vloerniveau van de 1e bouwlaag in te passen en af te werken waardoor het in de vloer zichtbaar blijft. Hiervoor wordt plaatselijk 0 tot maximaal 35 cm van het vondstmateriaal weggehaald. Daarnaast wordt er onderzoek verricht naar de situering van nog onder de grond aanwezige resten, zodat het funderings- en palenplan hierop kunnen worden aangepast. Daarnaast biedt de vergunninghouder ruimte om de mogelijkheid te onderzoeken om in de vergaderzaal van het hotel een informatiepunt ten behoeve van stadspromotie in te richten. Hierbij kunnen bezoekers dan bijvoorbeeld over de archeologische vondsten worden ingelicht.

Reactie bevoegd gezag
Het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem is positief over het voorstel van vergunninghouder. Het voorstel sluit goed aan op lokaal en landelijk beleid waarbij ‘behoud in situ’ de voorkeur heeft. Daarnaast sluit het aan op de aanbevelingen van SOB Research, die het archeologisch onderzoek in opdracht van vergunninghouder heeft uitgevoerd. Verder doet het voorstel recht aan de archeologische waarden en maakt deze ook blijvend zichtbaar in de vloer van het hotel. Gelet op de ingekomen reacties van burgers en instanties is het college daarom van oordeel dat het een goed voorstel is. Afgesproken was echter dat het college pas een definitief standpunt zou innemen over het voorstel, na consultatie van de gemeenteraad.

Resultaat consultatie gemeenteraad
Desgevraagd heeft de gemeenteraad zich positief uitgelaten over het voorstel van vergunninghouder en het voornemen van het college. Dit betekent dat de vergunninghouder nu van de gemeente goedkeuring krijgt om het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren en dit, bij gebleken haalbaarheid, ook uit te voeren.

 

Gemeenteraad stelt Perspectiefnota 2018-2021 vast

Gorinchem – 30-6-2017 – Op donderdag 29 juni heeft de gemeenteraad de Perspectiefnota (PPN) 2018-2021 vastgesteld. In de PPN staat op welke terreinen het college van B&W de komende periode wil investeren.

Wethouder financiën Marcel Doodkorte: ‘’We willen verder op de ingeslagen weg en fors blijven investeren in de stad. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van de kracht van de Gorcumers. Hoewel het economisch beter gaat, blijft het een uitdaging om de begroting structureel sluitend te houden. Redenen hiervan zijn onze ambities en de ontwikkelingen en risico’s waar we als gemeente mee te maken hebben. Gelukkig zijn we er opnieuw in geslaagd en doet het college diverse voorstellen voor nieuw beleid. De jarenlange extra tariefsverhoging van 1% op belastingen en tarieven, nodig om financieel aan te sterken, wordt met ingang van 2018 afgeschaft.’’

Een deel van dat nieuwe beleid vloeit voort uit het raadsbrede, aanvullende coalitieakkoord dat de fracties in de gemeenteraad unaniem vaststelden in november 2016. De thema’s die in de PPN bijzondere aandacht krijgen zijn Samenwerking met de Gorcumers, veiligheid, binnenstad en stadspromotie, mobiliteit en verkeer, welzijn, onderwijs en cultuur en duurzaamheid en milieu.

De hoge ambities van deze PPN brengen met zich mee dat wij als gemeentelijke organisatie op een andere manier (en in toenemende mate digitaal) gaan werken. Daarom is er veel aandacht voor de verdere ontwikkeling van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie.

In het verlengde hiervan heeft de gemeenteraad gevraagd om de participatie, de communicatie en de informatie-uitwisseling met onder andere de bewoners en het bedrijfsleven meer in overeenstemming te brengen met het verwachtingspatroon van de bewoners en het bedrijfsleven.

De begrotingsbehandeling verliep volgens de bekende patronen. Iedere raadsfractie sprak zijn algemene beschouwingen uit, waarna er diverse moties en amendementen werden ingediend. Vervolgens kwam het college met haar reactie, waarna de fracties een tweede termijn kregen om weer op de reactie van het college te reageren. Toen het college ook daar weer op had gereageerd, kon de raad overgaan tot vaststelling van de PPN 2018-2021 en van de moties en amendementen.

Overzicht moties en amendementen

De amendementen die zijn ingediend gaan onder andere over:

 • Ingediend door de fractie Stadsbelang: Aanlichten Grote Toren
 • Ingediend door de fractie Stadsbelang: Financiële ontschotting decentralisaties
 • Ingediend door de fractie Stadsbelang: Uitvoering speelruimteplan (later ingetrokken)

De moties die zijn ingediend gaan onder andere over:

 • Ingediend door de fractie van de PvdA: Jeugdzorg voor iedereen
 • Ingediend door de fractie van D66: Digitale Participatie
 • Ingediend door de fractie van D66: Charter diversiteit
 • Ingediend door de fractie van de VVD: Infra
 • Ingediend door de fractie van Stadsbelang: Glasvezel voor Gorinchem
 • Ingediend door de fractie Hoogesteger: Verlaging hondenbelasting

Moties die niet aansluiten op de agenda en daarom niet behandeld:

 • Ingediend door de fractie van de PvdA: Archeologische vondsten Buiten de Waterpoort
 • Ingediend door de fractie van D66: haalbaarheidsonderzoek Buiten de Waterpoort

Rood gekleurde zijn verworpen

Groen gekleurde ingetrokken

Zwart aangenomen

Nieuw crematorium Gorinchem in 2019 open Bron: De Stad Gorinchem

Gorinchem – 24-6-2017 – De aanbestedingsprocedure loopt nog, maar toch is wethouder Rijsdijk er van overtuigd dat het nieuwe crematorium in 2019 in gebruik genomen kan worden, dat meldt DestadGorinchem.nl. De wethouder liet dat weten na vragen uit de raad over het trage proces rond het crematorium, dat al in 2015 in gang werd gezet.

De gemeente zag dat slechts twee organisaties zich inschreven voor de aanbesteding voor het crematorium dat gebouwd wordt op begraafplaats De Groote Haar. Een van de geïnteresseerden voldeed niet aan de wensen van de gemeente, de andere kreeg de kans om de inschrijving compleet te maken. In 2015 kreeg het college 50.000 euro krediet om de komst van het crematorium voor te bereiden. Men ging er toen vanuit dat er in 2016 al gebouwd zou worden. De gemeente hoopt nu dat het bestemmingsplan in 2018 aangepast kan worden waarna de bouw kan beginnen.

Internationale Schakelklas bewijst zijn waarde

Gorinchem – 23-6-2017 – Bijna een kwart van de leerlingen die momenteel voortgezet onderwijs volgen via de Internationale Schakelklas ‘De Toekomst’ stroomt in het nieuwe schooljaar door naar het reguliere onderwijs. Daarmee zetten deze leerplichtige scholieren, die afkomstig zijn uit andere landen en daardoor de Nederlandse de taal minder goed beheersen, een belangrijke stap om verder te integreren in de Nederlandse samenleving. Wethouder Onderwijs Marcel Doodkorte brengt op 29 juni een bezoek aan ISK ‘De Toekomst’ om de leerlingen persoonlijk te feliciteren met deze mijlpaal.

‘Enkele weken geleden vierden veel scholieren dat ze geslaagd zijn en een diploma op zak hebben. De leerlingen van de Internationale Schakelklas krijgen geen diploma, maar leveren even goed een geweldige prestatie. In de Internationale Schakelklas hebben de leerlingen extra Nederlandse taallessen gekregen en meer geleerd over de gebruiken in ons land. Hierdoor kunnen zij volgend jaar in het reguliere onderwijs terecht. Daarmee zetten ze een belangrijke stap om zich verder te ontwikkelen en te integreren in onze samenleving.’

Doorstroom naar diverse scholen
ISK ‘De Toekomst’ biedt voortgezet onderwijs aan onder andere kinderen van asielzoekers en statushouders in de leeftijd van 12-18 jaar die woonachtig zijn in de regio Gorinchem. Het kan gaan om leerlingen met een status, maar ook om leerlingen die vanuit bijvoorbeeld Polen of Australië naar Nederland zijn gekomen. Na de grote instroom van vluchtelingen enkele jaren geleden is in Gorinchem op twee tijdelijke locaties de Internationale Schakelklas de Toekomst en PO de Toekomst van start gegaan, vanaf augustus 2016 zijn ze verhuisd naar het adres Stalkaarsen 3. Begin juni telde de Internationale Schakelklas voor voortgezet onderwijs 105 leerlingen. Van deze groep stromen nu 23 leerlingen door naar diverse scholen in onze stad, variërend van MBO en praktijkonderwijs tot de Topklas van Omnia.

ISK blijft bestaan
Onlangs heeft het Centraal Orgaan Asielopvang (COA) bekend gemaakt dat het AZC in Gorinchem per 1 januari 2018 haar deuren sluit. ISK ‘De Toekomst’ blijft na de sluiting echter bestaan. De gemeente vindt het onderwijs aan deze leerlingen belangrijk en zorgt daarom voorlopig nog voor aparte huisvesting. Afgesproken is dat de gemeente tot een jaar na sluiting van het AZC (dus tot en met december 2018) zal zorgen voor een onderkomen van de ISK. Daarna krijgen de leerlingen een plek in de bestaande scholen voor VO of MBO. De verwachting is dat de omvang van ISK op dat moment is afgenomen en dat er voldoende mogelijkheden zijn om de leerlingen onder te brengen op de bestaande scholen.

Extra taallessen
Naast voortgezet onderwijs biedt ‘De Toekomst’ ook primair onderwijs aan. Momenteel doet zij dit aan 35 kinderen. Veel van deze leerlingen hebben een status; zodra ze een woning krijgen toebedeeld gaan de leerlingen naar een reguliere basisschool in de betreffende woonplaats. Daarnaast zijn er onder de vlag van ISK twee Taalklassen opgezet voor leerlingen uit het basisonderwijs. Basisschoolleerlingen die korter dan twee jaar in Nederland zijn, komend uit Gorinchem of omgeving kunnen drie ochtenden per week extra taallessen krijgen bij de Taalklassen in Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam.

Trots op leerlingen
Coördinator Ruud van Rijn is heel erg trots dat in korte tijd een complete school is opgezet. ‘Ik ben trots, met name op deze eerste groep leerlingen die nu doorstroomt naar het regulier onderwijs. Ik ben ook trots op de docenten/leerkrachten, onderwijsassistenten en vrijwilligers, die heel veel werk hebben verzet. En ik ben blij met de samenwerking met de gemeente. Het is fantastisch om te zien dat in zo’n korte tijd deze leerlingen hier naar toe hebben toegewerkt en zo de basis hebben gelegd voor hun verdere toekomst.’

Installatie nieuwe burgemeester Reinie Melissant uitgesteld wegens ziekte

PKN

Gorinchem – 23-6-2017 – De installatie van de nieuwe burgemeester van Gorinchem, Reinie Melissant, is uitgesteld tot na de zomervakantie. De reden hiervoor is dat Reinie Melissant tijdens een vakantie een stevige infectie heeft opgelopen waarvan zij eerst moet herstellen.

Op 29 mei besloot de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad Reinie Melissant voor te dragen als nieuwe burgemeester van Gorinchem. Aanvankelijk stond op 6 juli de raadsvergadering voor de installatie van Reinie Melissant gepland. Naar nu blijkt heeft zij echter tijdens een vakantie een infectie opgelopen waardoor zij niet in staat is al op 6 juli te starten.

In overleg met de commissaris van de Koning (CdK), Jaap Smit, is daarom besloten aan de minister te verzoeken de installatie uit te stellen naar 28 augustus. Dit geeft de beoogde burgemeester voldoende tijd om te herstellen en met volle kracht aan haar nieuwe en intensieve baan als burgemeester van Gorinchem te beginnen.

Govert Veldhuijzen is bereid aan te blijven als waarnemend burgemeester van Gorinchem. In afstemming tussen de cdK en de fractievoorzitters is hiervoor gekozen. Zijn afscheidsreceptie wordt ook uitgesteld.

Buurtschouw bij de Vijfde Uitgang

Gorinchem – 14-6-2017 – Afgelopen vrijdag organiseerde het gemeentelijke team Wijkbeheer, in samenwerking met Poort 6, jongerenwerk The Mall en de politie, een informele buurtschouw in het gebied bij de Vijfde Uitgang. Samen met bewoners maakten zij een rondgang door de wijk. De bewoners waren positief over de gezamenlijke schouw en over het leefklimaat in hun buurt.

Plan is om dit jaar regelmatig buurtschouwen te organiseren, zo vond eind april al een buurtschouw plaats Rond de Watertoren. Voorwaarde voor een succesvolle buurtschouw is dat dit op een kleinschalige, laagdrempelige wijze plaatsvindt.

Wanneer uw buurt aan bod komt, ontvangt u hierover een brief van de gemeente of Poort 6.

12 juni 2017 Gorinchem blijft komende jaren fors investeren

Gorinchem – 12-6-2017 – De gemeente Gorinchem blijft de komende jaren fors investeren en daardoor volop in ontwikkeling. Dat staat in de Perspectiefnota 2018. Gorinchem wordt hierdoor nog aantrekkelijker om in te wonen, werken en verblijven. GO2032 is daarbij een belangrijke basis en inspiratiebron. Het betrekken van de Gorcumers, de versterking van de binnenstad en de blijvende aandacht voor zorg, verkeer, cultuur en onderwijs zijn speerpunten. Daarnaast krijgt duurzaamheid een impuls de komende jaren.

In de Perspectiefnota 2018 staat op welke terreinen het college de komende periode wil investeren. Wethouder Marcel Doodkorte: ‘’We willen verder op de ingeslagen weg en fors blijven investeren in de stad. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van de kracht van de Gorcumers. Hoewel het economisch beter gaat, blijft het een uitdaging om de begroting structureel sluitend te houden. Redenen hiervan zijn onze ambities en de ontwikkelingen en risico’s waar we als gemeente mee te maken hebben. Gelukkig zijn we er opnieuw in geslaagd en doet het college diverse voorstellen voor nieuw beleid. De jarenlange extra tariefsverhoging van 1% op belastingen en tarieven, nodig om financieel aan te sterken, wordt met ingang van 2018 afgeschaft.’’

Een deel van dat nieuwe beleid vloeit voort uit het raadsbrede, aanvullende coalitieakkoord dat de fracties in de gemeenteraad unaniem vaststelden in november 2016.

Samenwerking Gorcumers
Het college hecht grote waarde aan de deskundigheid en de inbreng van Gorcumers. De positieve ervaringen met ‘Visie van de Stad’ en ‘Inwoners aan Zet’ hebben duidelijk gemaakt dat er groot draagvlak is voor burgerinitiatieven. Dit heeft ons gestimuleerd om hiervoor extra financiële en personele middelen in te zetten.

Veiligheid
Op het gebied van veiligheid wordt extra geld gereserveerd om grootschalige evenementen zoals de Zomerfeesten veilig en verantwoord te laten plaatsvinden. Daarnaast wordt de bijdrage aan het Veiligheidshuis, waarin Gorinchem samenwerkt met regiogemeenten, verhoogd.

Binnenstad en stadspromotie
De binnenstad – de huiskamer van Gorinchem – wordt aantrekkelijker gemaakt en het toerisme krijgt meer aandacht. Het college stelt (extra) middelen beschikbaar voor uitvoering van de raadsopdracht Stadspromotie, de eerste uitvoeringswerkzaamheden van het Vestingplan en de onderhoudslasten van het kunstinitiatief Open Kathedraal. Ook biedt het college financiële ondersteuning aan Slot Loevestein, één van grote publiekstrekkers in de regio.

Mobiliteit en verkeer
De (toekomstige) ontwikkelingen rondom de verbreding van de A27, de vervanging van de Merwedebrug en de aansluiting op de A15 in Gorinchem-Oost zorgen, op termijn, voor een verbeterde doorstroming van het verkeer en daarmee voor een betere bereikbaarheid van onze stad. De grote impact voor Gorinchem en het specialistische karakter van de werkzaamheden vragen om (tijdelijke) verruiming van de ambtelijke capaciteit, zowel in kennis als ook in tijd. Tevens worden het verkeerstructuurplan binnenstad (o.a. herinrichting Het Eind, straatmeubilair, obstakels en verlichting) en het fietsparkeren (verder) uitgevoerd.

Welzijn, onderwijs en cultuur
Ontwikkelingen zoals het wegvallen van de subsidie Vluchtelingenwerk, de start van Buurtbemiddeling en de ontwikkelingen rondom Avres zijn de komende jaren belangrijke aandachtspunten; mogelijk vragen deze extra budget. Op het gebied van onderwijs wordt geld gereserveerd voor het Integraal Huisvestingsplan Gorinchem Oost dat zich richt op de ontwikkeling van een nieuwe brede school. Naar verwachting neemt de raad pas na de verkiezingen in 2018 een besluit over het Groot Podium en het Huis van Inspiratie. Om de activiteiten in de tussentijd te kunnen laten doorgaan, wordt met de raad gesproken hoe deze periode overbrugd kan worden. Beweging in Gorinchem krijgt letterlijk inhoud via de uitvoering van het Speelruimteplan en de uitwerking van de Sportvisie. Het doel is ‘Fitte jeugd, vitale volwassenen en actieve senioren’.

Duurzaamheid en milieu
Duurzaamheid krijgt de komende jaren invulling door onder meer de uitvoering van het beleidsplan Duurzaamheid. Daarin staat aangegeven hoe we als stad zowel klimaatbestendig, leefbaar als milieuverantwoord kunnen zijn. In dat verband wordt ingezet op gemeentelijk handelen, het versterken van biodiversiteit en duurzame energie. Enkele concrete maatregelen zijn: zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, samenwerking met Gorinchem Natuurlijk Groen en Operatie Steenbreek en het ondersteunen van lokale, duurzame energiecoöperaties.

Ambities
De hoge ambities brengen met zich mee dat de gemeente op een andere manier (en in toenemende mate digitaal) gaat werken. Daarom is er veel aandacht voor de verdere ontwikkeling van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. In het verlengde hiervan heeft de gemeenteraad gevraagd om de participatie, de communicatie en de informatie-uitwisseling met onder andere de bewoners en het bedrijfsleven meer in overeenstemming te brengen met het verwachtingspatroon van de bewoners en het bedrijfsleven. Deze uitdaging gaan wij graag aan.

Diamanten huwelijksjubileum Echtpaar Sepers-Huisman

Gorinchem – 8-6-2017 – Gisteren, 7 juni was het echtpaar Sepers-Huisman 60 jaar getrouwd. Burgemeester Govert Veldhuijzen bezocht het echtpaar  om hen te feliciteren met het 60-jarig huwelijksjubileum.

Het echtpaar heeft elkaar leren kennen in Spijkenisse. De moeder van mevrouw Sepers-Huisman (Adrie) had een snoepwinkel en haar vader was brugwachter. De heer Sepers (Jo) fietste daar dagelijks langs en belde met de fietsbel toen hij langs fietste. Zo kregen zij verkering.

De heer Sepers was automonteur maar is toen een opleiding tot politieagent gaan volgen. Toen hij klaar was met zijn opleiding kon hij aan de slag bij de Rijkspolitie te water in Nijmegen. Mevrouw Sepers-Huisman heeft vroeger in de huishouding gewerkt, daarna zorgde zij voor het huishouden en het gezin.

Het echtpaar is diverse keren verhuisd voor het werk van de heer Sepers. Toen de heer Sepers met pensioen ging heeft hij een koninklijke onderscheiding ontvangen. Na de pensionering van de heer Sepers zijn zij naar Gorinchem verhuisd om dichter bij de kinderen te wonen.

Het echtpaar is altijd samen, zo bridgen zij vaak en houden zij van samen reizen door Europa met de caravan, dat doe zij nu nog steeds. Twee keer per jaar vertrekken zij voor 3 maanden naar Spanje of Italië.

Het echtpaar heeft 3 kinderen, 8 kleinkinderen en het eerste achterkleinkind is op komst.
Ze vieren het jubileum door met het hele gezin een weekend weg te gaan. Daarnaast geven zij ook een feest om dit bijzondere jubileum te vieren.

Samenwerking basis voor succes van jubilerende Merwedelingelijn Bron en foto: Merwedelingelijn

Gorinchem – 3-6-2017 – Op een spoorlijn vier je natuurlijk een koperen feestje. De partners in het Platform Sociale Veiligheid MerwedeLingelijn gingen er gisteren voor op de foto. En ze aten er een taartje bij.Onder voorzitterschap van Gorcums burgemeester Govert Veldhuijzen werd teruggeblikt op de wapenfeiten van 12,5 jaar MerwedeLingelijn.

Een moderne light rail verbinding
Achter de schermen is iedereen overtuigd van het succes van de MerwedeLingelijn. Onder aanvoering van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten is de regionale spoorverbinding Dordrecht-Geldermalsen getransformeerd van een zieltogend boemellijntje in een moderne light rail verbinding. Er zijn diverse nieuwe stations aangelegd (Sliedrecht Baanhoek, Hardinxveld Blauwe Zoom en Boven-Hardinxveld) en bestaande stations zijn gemoderniseerd. Sinds september 2008 rijden er nieuwe treinen van vervoerder Arriva en de frequentie tussen Gorinchem en Dordrecht is verhoogd van twee naar vier keer per uur. Daarbij is het aantal reizigers de afgelopen jaren flink gestegen.

Waardering reizigers groeit
Het succes van de MerwedeLingelijn klinkt door in de waardering van de reizigers. Bij het laatste reizigersonderzoek begin dit jaar gaven de reizigers het cijfer 7,8. Bij het vorige onderzoek was dat nog een 7,6. Met het cijfer 7,8 neemt de MerwedeLingelijn een gedeelde eerste plaats in op de ranglijst van best beoordeelde regionale treindiensten. Bij het reizigersonderzoek wordt reizigers onder andere gevraagd naar hun gevoel van veiligheid in de trein en op de stations. Ook zaken als de dienstregeling en de informatievoorziening bij vertragingen komen dan aan de orde. Het lage aantal incidenten – dat valt overigens buiten het reizigersonderzoek – is eveneens een indicatie dat de reizigers op de MerwedeLingelijn veel waarde hechten aan de aspecten schoon, heel en veilig.

Eindelijk camera in Arkel
Ondertussen werken de partners binnen de MerwedeLingelijn aan de verdere uitbouw van de lijn. Zo is recent het perron in Leerdam verhoogd, zodat het in- en uitstappen voor de reizigers nog makkelijker gaat. En op station Arkel is deze week, na een lange voorbereidingstijd, een camera gemonteerd. Want cameratoezicht is een van de pijlers onder het veiligheidsbeleid op de lijn. Qua grote infrastructurele projecten staat de nieuwbouw van een station in Gorinchem-Noord nog op de agenda. Hiermee krijgen de middelbare scholen in Gorinchem-Noord er een belangrijke ov-verbinding bij.

Geldermalsen op de schop
Verder gaat het stationsgebied van Geldermalsen volledig op de schop. De MerwedeLingelijn krijgt een vrijliggend spoor, zodat treinen op de lijn niet langer hoeven kruisen met het treinverkeer op de lijn Utrecht-Den Bosch. De renovatie van het stationsgebouw is al klaar. Op station Beesd komt binnenkort een toilet. In vergelijking met de werkzaamheden in Geldermalsen een minimale ingreep, maar voor de reiziger die van station Beesd gebruik maakt een welkome service.

Samenwerking blijft nodig
Binnen de stuurgroep deze week herhaalden de diverse partners nog eens de goede en intensieve samenwerking. Die vormde de basis voor de revitalisering van de spoorlijn en het uiteindelijke succes. Maar samenwerking blijft ook nodig om het niveau van schoon, heel en veilig op peil te houden. De reiziger op de MerwedeLingelijn merkt dat onder andere aan goed toezicht op de treinen en stations, handhavingsacties en cameratoezicht.

Onderzoek naar winkeltijden in Gorinchem

Gorinchem – 2-6-2017 – Vanaf 8 juni start de gemeente een onderzoek naar winkeltijden in Gorinchem. Met dit onderzoek, dat zal worden uitgevoerd door Droogh, Trommelen en Partners (DTNP), wil de gemeente beter inzicht krijgen in de wensen en behoeften ten aanzien van de openingstijden van winkels in Gorinchem, inclusief koopzondagen. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden vertaald in de (nieuwe) Verordening winkeltijden waarover de gemeenteraad later dit jaar een besluit neemt.

Wethouder Hans Freije van Economische Zaken kijkt uit naar de resultaten van het onderzoek dat reeds bij de vaststelling van de huidige verordening in februari 2017 was aangekondigd. ‘’Het is een gemeentebreed, representatief onderzoek onder inwoners, omwonenden, winkeliers en bezoekers. Deze vier doelgroepen zijn zorgvuldig gekozen om een breed inzicht te krijgen in de – soms tegengestelde – belangen die bij winkelopening een rol kunnen spelen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen helpen om het winkelklimaat in Gorinchem verder te versterken.’’

Steekproef
In totaal 4000 willekeurig geselecteerde inwoners van 16 jaar en ouder ontvangen een dezer dagen een brief om via een unieke inlogcode deel te nemen aan een online enquête. Ook omwonenden van winkelcentra en alle winkeliers uit Gorinchem zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Naast de online enquête onder inwoners, omwonenden en winkeliers worden bezoekers van de bovenlokale winkelgebieden (Binnenstad, Piazza, Woonboulevard Spijksepoort en Nieuw Dalem) persoonlijk ondervraagd. Dit zal voor de zomervakantie plaatsvinden op twee zaterdagen. Alle respons wordt anoniem en vertrouwelijk behandeld.

Betrokkenheid winkeliers
De winkeliers van de winkelcentra zijn een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente en worden daarom – via hun vertegenwoordigers – op verschillende manieren betrokken bij het onderzoek. Op 31 mei jl. zijn de winkeliers geïnformeerd over het doel, de opzet en de mogelijkheden van het onderzoek. Daarbij is ook de mogelijkheid geboden om vragen toe te voegen over openingstijden van de winkels door de weeks. Zo kunnen winkeliers meeliften met het onderzoek en er achter kunnen komen welke openingstijden klanten het meest waarderen. Wanneer de resultaten bekend zijn, krijgen de winkeliersverenigingen als eerste een toelichting op de resultaten.

Ander winkeltijdenregime
Bij wet mogen winkels op maandag tot en met zaterdag tussen 06:00 en 22:00 uur geopend zijn en moeten winkels op zondag gesloten zijn. In een Winkeltijdenverordening kan een gemeente besluiten dat winkels ook op zondag geopend mogen zijn. Op dit moment mogen winkels in de gemeente Gorinchem 12 zondagen per jaar open zijn en specifiek in de binnenstad 15 zondagen per jaar. Het is de bedoeling dat het andere winkeltijdenregime op 1 januari 2018 van kracht is.

Gorcumse bedrijven en gemeente op handelsmissie naar Zuid-Korea

Gorinchem – 31-5-2017 – Een aantal Gorcumse bedrijven gaat samen met de gemeente Gorinchem op handelsmissie naar Zuid-Korea. De gemeente Gorinchem treedt op als organisator van de handelsmissie vanwege de historische relatie en de bestuurlijke contacten in Zuid-Korea.

De handelsmissie wordt ondersteund door de rijksoverheid en diverse instanties. Ook de Nederlandse ambassade in Zuid-Korea en de Koreaanse ambassade in Nederland bieden ondersteuning. Daarnaast is voormalig Minister President Balkenende bereid de Gorcumse economische en toeristische belangen tijdens deze Gorcumse handelsmissie te ondersteunen.

© Archieffoto 2016: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)

De rol van burgemeester Govert Veldhuijzen is voor de handelsmissie zeer belangrijk. Vanuit Koreaans cultureel perspectief is de Gorcumse burgemeester het boegbeeld bij uitstek vanwege de historische relatie met Hendrick Hamel. Iedere 5 jaar is er in Zuid-Korea een nationale feestdag: Hamel Memorial Day. Tevens is er het Hamel museum. Vanuit deze historische band is de verbinding tussen Gorinchem en Zuid-Korea ontstaan, waar de betrokken bedrijven tijdens het bezoek op voort kunnen bouwen.

Damen Shipyards, Van Oord, Innovation Quarter en KLM hebben hun deelname aan de handelsmissie bevestigd. Tevens zijn er gesprekken met Cono kaas. Daarnaast zal Holland Home of WindEnergy aansluiten bij deze handelsmissie. De HHWE is een branche-organisatie voor bedrijven die actief zijn op het gebied van windenergie en werkt samen met de KWEIA, het Zuid-Koreaanse equivalent.

Tijdens de handelsmissie zijn er verschillende bijeenkomsten met Koreaanse vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en met gemeentebestuurders, onder wie de burgemeester van Seoul. Ook is er een bijeenkomst gepland in samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Seoul met de drie grootste touroperators van Zuid-Korea, te weten Hana Tours, Mode Tours en Seoul Tourism om Gorinchem te promoten.

Concrete mogelijkheden zijn er ook vanwege de Zuid-Koreaanse uitnodiging om het nieuw te bouwen Holland Village bij zusterstad Gangjin mede te mogen invullen. Daarnaast wil de gemeente Seogwipo op Jeju-Island graag een overeenkomst op het gebied van toerisme en culturele uitwisseling.

Reinie Melissant-Briene voorgedragen als nieuwe burgemeester Gorinchem Eerste vrouw als burgemeester van Gorinchem

Gorinchem – 29-5-2017 – De gemeenteraad van Gorinchem heeft op voordracht van de Vertrouwenscommissie van de raad Reinie Melissant-Briene voorgedragen als nieuwe burgemeester van Gorinchem.

In een extra raadsvergadering op maandagavond 29 mei heeft de gemeenteraad van Gorinchem besloten mevrouw drs. Reinie Melissant bij de commissaris van de Koning voor te dragen als nieuwe burgemeester van Gorinchem. De voordracht is de afronding van de sollicitatieprocedure die startte in het najaar van 2016. Gorinchem had de afgelopen twee jaar een waarnemend burgemeester, Govert Veldhuijzen. Hij nam de post waar na het plotselinge vertrek van Anton Barske in 2015.

Als de Koning het Koninklijk Besluit heeft ondertekend is de gehele sollicitatieprocedure ook formeel afgesloten en is het burgemeesterschap van Gorinchem voor mevrouw Melissant een feit. Op 6 juli 2017 wordt zij dan in een speciale raadsvergadering officieel als burgemeester van Gorinchem geïnstalleerd.

Namens de vertrouwenscommissie laat voorzitter Rutger van Breemen weten: “We zijn blij met de voordracht van mevrouw Melissant. We hebben haar tijdens onze gesprekken leren kennen als een enthousiast en betrokken bestuurder met kennis en ervaring op veel terreinen. We zijn ervan overtuigd dat deze eigenschappen en competenties van mevrouw Melissant Gorinchem de komende jaren verder kunnen helpen.”

Op dit moment is Reinie Melissant-Briene directeur en loco-secretaris bij de gemeente Dordrecht. Daarvoor was zij onder andere burgemeester van de gemeente Korendijk en gemeentesecretaris bij de gemeente Woudrichem.

In Dordrecht is zij onder andere verantwoordelijk voor de opgave Smart City, participatie en de herinrichting van de openbare ruimte. In Korendijk was zij dat voor duurzaamheid en de ontwikkeling van de Noordrandvisie Hoeksche Waard.

Reinie Melissant-Briene is 52 jaar, gehuwd en heeft vier kinderen. Op dit moment is zij woonachtig in Piershil.

Binnenstad per fiets beter bereikbaar

Gorinchem – 25-5-2017 – De binnenstad van Gorinchem is vanaf 23 mei 2017 beter bereikbaar per fiets door het openstellen van de Kwekelstraat, Bloempotsteeg, Varkenmarkt en Vijfzinnenstraat. Het is tijdens winkeltijden niet toegestaan om te fietsen over de Gasthuisstraat. Buiten de winkeltijden is dit wel toegestaan. Een alternatieve route voor tijdens de winkeltijden ontbrak waardoor er vaak ‘illegaal’ gefietst werd op zowel de Gasthuisstraat als de Kwekelstraat en Bloempotsteeg. Dit zorgde voor overlast voor voetgangers in het voetgangersgebied.

De gemeente heeft in het kader van het Verkeersstructuurplan Binnenstad overleg gevoerd met o.a. de klankbordgroep binnenstad. Daaruit is dit probleem naar voren gekomen en is door de gemeente gezocht naar een oplossing voor dit probleem. Door de openstelling kunnen fietsers nu via de Kwekelstraat, Blijenhoek, Bloempotsteeg en de Kapelsteeg Oost-West door de binnenstad rijden. Fietsers moeten nog wel even afstappen om het voetgangersgebied bij de Arkelstraat te kruisen.