Proef met extra openbaar vervoer Lingewijk Start op 21 augustus

Gorinchem – 21-6-2017 – De gemeente start op 21 augustus met een pilot voor extra openbaar vervoer in de Lingewijk. Vanaf deze datum laat Arriva zes dagen per week elk uur een achtpersoonsvoertuig door de wijk rijden via een vaste route op het traject Lingewijk–Centrum–NS Station–Piazza Center–Beatrixziekenhuis. Met de pilot, die in principe duurt tot en met november 2018 (tot de start van de nieuwe concessie voor het stadsvervoer in deze regio), wil de gemeente onderzoeken of er voldoende behoefte is voor een permanente busverbinding in de Lingewijk.

De enige bushalte waar bewoners van de Lingewijk op dit moment de bus kunnen nemen, bevindt zich op de Arkelsedijk. Deze halte is vanuit de Lingewijk alleen bereikbaar via een steile trap, waardoor deze voor veel wijkbewoners niet of nauwelijks toegankelijk is. De pilot is als opgave van het college van B&W opgenomen in het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Verbindend, levendig, zorgzaam’, nadat eerder de SP-fractie zich met deze bewoners hiervoor sterk heeft gemaakt.

Verkeerswethouder Hans Freije is verheugd dat de pilot na de zomer van start gaat. ‘Het doet recht aan de signalen uit de wijk. Verschillende bewoners hebben ook via Wijkbelang Lingewijk aangegeven behoefte te hebben aan een extra busverbinding vanuit de Lingewijk. We gaan nu geruime tijd onderzoeken hoe groot deze behoefte is in de praktijk. De pilot is uitgewerkt met Arriva en de provincie; tussentijds hebben we steeds contact gehouden met de SP-fractie die zich op verzoek van inwoners van de Lingewijk hard heeft gemaakt voor de proef.’’

Evaluatiemomenten
De bus zal vanaf 21 augustus op werkdagen (7:00-19:00) en op zaterdagen (9:00-17:00) rijden. In de proefperiode volgen diverse tussentijdse evaluaties. De kosten voor de pilot worden in eerste instantie gedragen door de gemeente. Gekeken wordt of er externe financiering beschikbaar is, onder andere via subsidies vanuit de provincie. Voor de aanvullende kosten over 2018 wordt de raad na de zomer middels een raadvoorstel om een besluit gevraagd.

Veteranenlunch

Gorinchem – 18-6-2017 – Zaterdag 17 juni werden de bezoekers van het Veteranencafé en alle andere Veteranen uit Gorinchem met hun partners verrast door de Gemeente Gorinchem met een Indisch buffet in Partycentrum Hipper.

De Gemeente was vertegenwoordigd door Loco Burgemeester Eva Dansen en Fleur Schepel, die al jaren de belangen van de Veteranen behartigd.

Al vele jaren wordt jaarlijks de lunch aangeboden, vooraf gegaan door koffie en een drankje naar keuze.
Voor het Indisch buffet (blauwe hap) werden de veteranen toegesproken door de Loco burgemeester die de aanwezigen een fijne middag toewenste en een smakelijke maaltijd.

Het was een sfeervolle bijeenkomst met jonge en oudere veteranen. Een blijk van waardering voor hen die voor ons land de meestal gevaarlijke taken uitvoerden.

© Foto: GP-foto en Kees Koning

GO2032 Stadmakers Event ‘Inwoners bespreken ambities voor de Visie van de stad’

Gorinchem – 15-6-2017 – Dinsdag 20 juni 2017 vindt het feestelijke GO2032 Stadmakers event plaats in het Omnia College. Deze avond staat in het teken van ‘Verbinden en Vernieuwen’ en de elf Ambities voor de Visie van de stad. Deze ambities worden besproken met inwoners uit de gemeente Gorinchem.

Uit de vele honderden reacties en gesprekken die zijn gevoerd, zijn ambities voor de Visie opgehaald. De Visie geeft aan wat voor stad Gorinchem in 2032 wil zijn. De kern hiervan laat zich samenvatten als ‘verbinden en vernieuwen’, met behoud van de Gorcumse kernwaarden. Hieronder vallen elf ambities voor de toekomst van Gorinchem. Deze ambities, die hieronder zijn weergegeven, geven aan waar de stad meer op wil gaan inzetten en wat het echt wil gaan vernieuwen. En dat mét behoud van de eigen kernwaarden. Want zaken die nu al worden gedaan, maar die niet als nieuwe ambitie zijn aangegeven, blijf de stad met en voor haar inwoners doen. Zoals zorgdragen voor veiligheid en goede zorg.

Ambities
‘De elf kernambities geven richting aan hoe Gorinchem zich wil ontwikkelen’
Verbinden:
1. Verbonden diverse samenleving
2. Verbonden wijken en voorzieningen
3. Verbonden onderwijs en bedrijfsleven
4. Middelgrote stad, verbonden met Randstad en Brabant
5. Centrumstad, verbonden met haar omgeving
6. Verbonden samenleving en overheid

Vernieuwen:
7. Vernieuwen door technologische innovatie
8. Vernieuwen door aantrekkelijkheid voor jonge generatie
9. Vernieuwen door verduurzamen
10. Vernieuwen in nieuwe en bestaande economie
11. Vernieuwende open vesting

Van ambitie naar visie
Deze ambities worden op dinsdag 20 juni aanstaande tijdens het feestelijke Stadmakers event besproken met inwoners met de vraag of zij zich hierin herkennen. Ruim 2.500 inwoners hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Er is deze avond plaats voor circa 150 genodigden. Het event vindt plaats in het Omnia College aan de W. de Vries Robbéweg in Gorinchem. Voor hapjes, drankjes, muziek en een goodiebag na afloop wordt gezorgd.

Visietraject GO2032
In april 2016 heeft de gemeente het initiatief genomen om samen met de stad een visie voor de toekomst te maken. Een nieuwe toekomstvisie is belangrijk omdat de wereld snel verandert en het van belang is hierop in te spelen. Aan de Visie is de titel GO2032 meegegeven. 2032 is het jaar waarin Gorinchem 650 jaar stadsrechten heeft.
Samen met inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen, verenigingen en bedrijven uit stad en regio is sinds de zomer van 2016 aan deze Visie gewerkt. Eerst is stil gestaan bij de trends en ontwikkelingen die op Gorinchem afkomen, zoals veranderingen in de samenstelling van de inwoners, klimaat, technologie en dergelijke. Vervolgens is nagedacht over hoe de samenleving en overheid hierop zouden moeten reageren om Gorinchem een aantrekkelijke stad te laten blijven om te wonen, te werken, te ondernemen, te leven en voor elkaar te zorgen. De ambities die op 20 juni aanstaande worden besproken vormen de kern voor de uiteindelijke Visie van de stad.
Begin oktober is het aan de gemeenteraad om de uiteindelijke Visie in ontvangst te nemen.

‘Samen maken we de stad!’ (Stadmakers Event dinsdag 20 juni 2017)

GO2032---Ambities-voor-de-Visie-van-de-stad---versie-12-juni-2017

Aanleg van het sport- en speelveld

Gorinchem – 14-6-2017 – Maandag is gestart met de aanleg van het sport- en speelveld op de hoek van de Snijderstraat/Gildenweg.

Het sport- en speelveld is een initiatief vanuit de scholen en voor buurtkinderen en wordt gefinancierd door de gemeente vanuit o.a. Budget Burgerinitiatieven, de Stichting FOWW en de door de scholen gehouden sponsorloop.

De planning is dat het kunstgrasveld en de omheining voor de zomervakantie wordt opgeleverd, het verbreden van de sloot en het planten van de bomen en stuiken gebeurt iets later.

Buurtschouw bij de Vijfde Uitgang

Gorinchem – 14-6-2017 – Afgelopen vrijdag organiseerde het gemeentelijke team Wijkbeheer, in samenwerking met Poort 6, jongerenwerk The Mall en de politie, een informele buurtschouw in het gebied bij de Vijfde Uitgang. Samen met bewoners maakten zij een rondgang door de wijk. De bewoners waren positief over de gezamenlijke schouw en over het leefklimaat in hun buurt.

Plan is om dit jaar regelmatig buurtschouwen te organiseren, zo vond eind april al een buurtschouw plaats Rond de Watertoren. Voorwaarde voor een succesvolle buurtschouw is dat dit op een kleinschalige, laagdrempelige wijze plaatsvindt.

Wanneer uw buurt aan bod komt, ontvangt u hierover een brief van de gemeente of Poort 6.

Wordt het V&D pand het toekomstige theater? Bron: Algemeen Dagblad

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)

Gorinchem – 12-6-2017 – Deze week konden we in het AD Rivierenland lezen dat het college van burgemeester en wethouders laat onderzoeken wat het zou kosten om hier een Groot Podium onder te brengen én andere voorzieningen, zoals de bibliotheek.

Volgens het AD bogen de raadsleden zich deze week over de vraag wat de beste locatie is voor een nieuw Groot Podium in de Arkelstad. Daaronder wordt een vlakke-vloer theater verstaan met zo’n 350 stoelen.

Bij een eerdere scan was dit pand al eens als mogelijkheid in beeld geweest, maar toen als ongeschikt afgewezen. Dat het nu weer in beeld kwam had zelfs verschillende raadsleden verrast.

Het hele artikel van Anja Broeken leest u hier in AD Rivierenland.

AZC Gorinchem blijft open tot eind december

Gorinchem – 12-6-2017 – Het AZC in Gorinchem blijft tot eind december 2017 open. Gezinnen met kinderen in de schoolleeftijd blijven daarom ook na de zomervakantie (tot aan de kerstvakantie) les krijgen in de ISK school.

Het aantal vluchtelingen dat in Nederland asiel aanvraagt, loopt terug. Daarom sluit het COA verschillende AZC’s in Nederland. Even was er sprake van dat het AZC Gorinchem wellicht ook eerder zou sluiten. De bestuursovereenkomst tussen het COA en de gemeente Gorinchem loopt af op 31 december 2017. Inmiddels is duidelijk dat het AZC in Gorinchem tot eind december open blijft.

12 juni 2017 Gorinchem blijft komende jaren fors investeren

Gorinchem – 12-6-2017 – De gemeente Gorinchem blijft de komende jaren fors investeren en daardoor volop in ontwikkeling. Dat staat in de Perspectiefnota 2018. Gorinchem wordt hierdoor nog aantrekkelijker om in te wonen, werken en verblijven. GO2032 is daarbij een belangrijke basis en inspiratiebron. Het betrekken van de Gorcumers, de versterking van de binnenstad en de blijvende aandacht voor zorg, verkeer, cultuur en onderwijs zijn speerpunten. Daarnaast krijgt duurzaamheid een impuls de komende jaren.

In de Perspectiefnota 2018 staat op welke terreinen het college de komende periode wil investeren. Wethouder Marcel Doodkorte: ‘’We willen verder op de ingeslagen weg en fors blijven investeren in de stad. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van de kracht van de Gorcumers. Hoewel het economisch beter gaat, blijft het een uitdaging om de begroting structureel sluitend te houden. Redenen hiervan zijn onze ambities en de ontwikkelingen en risico’s waar we als gemeente mee te maken hebben. Gelukkig zijn we er opnieuw in geslaagd en doet het college diverse voorstellen voor nieuw beleid. De jarenlange extra tariefsverhoging van 1% op belastingen en tarieven, nodig om financieel aan te sterken, wordt met ingang van 2018 afgeschaft.’’

Een deel van dat nieuwe beleid vloeit voort uit het raadsbrede, aanvullende coalitieakkoord dat de fracties in de gemeenteraad unaniem vaststelden in november 2016.

Samenwerking Gorcumers
Het college hecht grote waarde aan de deskundigheid en de inbreng van Gorcumers. De positieve ervaringen met ‘Visie van de Stad’ en ‘Inwoners aan Zet’ hebben duidelijk gemaakt dat er groot draagvlak is voor burgerinitiatieven. Dit heeft ons gestimuleerd om hiervoor extra financiële en personele middelen in te zetten.

Veiligheid
Op het gebied van veiligheid wordt extra geld gereserveerd om grootschalige evenementen zoals de Zomerfeesten veilig en verantwoord te laten plaatsvinden. Daarnaast wordt de bijdrage aan het Veiligheidshuis, waarin Gorinchem samenwerkt met regiogemeenten, verhoogd.

Binnenstad en stadspromotie
De binnenstad – de huiskamer van Gorinchem – wordt aantrekkelijker gemaakt en het toerisme krijgt meer aandacht. Het college stelt (extra) middelen beschikbaar voor uitvoering van de raadsopdracht Stadspromotie, de eerste uitvoeringswerkzaamheden van het Vestingplan en de onderhoudslasten van het kunstinitiatief Open Kathedraal. Ook biedt het college financiële ondersteuning aan Slot Loevestein, één van grote publiekstrekkers in de regio.

Mobiliteit en verkeer
De (toekomstige) ontwikkelingen rondom de verbreding van de A27, de vervanging van de Merwedebrug en de aansluiting op de A15 in Gorinchem-Oost zorgen, op termijn, voor een verbeterde doorstroming van het verkeer en daarmee voor een betere bereikbaarheid van onze stad. De grote impact voor Gorinchem en het specialistische karakter van de werkzaamheden vragen om (tijdelijke) verruiming van de ambtelijke capaciteit, zowel in kennis als ook in tijd. Tevens worden het verkeerstructuurplan binnenstad (o.a. herinrichting Het Eind, straatmeubilair, obstakels en verlichting) en het fietsparkeren (verder) uitgevoerd.

Welzijn, onderwijs en cultuur
Ontwikkelingen zoals het wegvallen van de subsidie Vluchtelingenwerk, de start van Buurtbemiddeling en de ontwikkelingen rondom Avres zijn de komende jaren belangrijke aandachtspunten; mogelijk vragen deze extra budget. Op het gebied van onderwijs wordt geld gereserveerd voor het Integraal Huisvestingsplan Gorinchem Oost dat zich richt op de ontwikkeling van een nieuwe brede school. Naar verwachting neemt de raad pas na de verkiezingen in 2018 een besluit over het Groot Podium en het Huis van Inspiratie. Om de activiteiten in de tussentijd te kunnen laten doorgaan, wordt met de raad gesproken hoe deze periode overbrugd kan worden. Beweging in Gorinchem krijgt letterlijk inhoud via de uitvoering van het Speelruimteplan en de uitwerking van de Sportvisie. Het doel is ‘Fitte jeugd, vitale volwassenen en actieve senioren’.

Duurzaamheid en milieu
Duurzaamheid krijgt de komende jaren invulling door onder meer de uitvoering van het beleidsplan Duurzaamheid. Daarin staat aangegeven hoe we als stad zowel klimaatbestendig, leefbaar als milieuverantwoord kunnen zijn. In dat verband wordt ingezet op gemeentelijk handelen, het versterken van biodiversiteit en duurzame energie. Enkele concrete maatregelen zijn: zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, samenwerking met Gorinchem Natuurlijk Groen en Operatie Steenbreek en het ondersteunen van lokale, duurzame energiecoöperaties.

Ambities
De hoge ambities brengen met zich mee dat de gemeente op een andere manier (en in toenemende mate digitaal) gaat werken. Daarom is er veel aandacht voor de verdere ontwikkeling van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. In het verlengde hiervan heeft de gemeenteraad gevraagd om de participatie, de communicatie en de informatie-uitwisseling met onder andere de bewoners en het bedrijfsleven meer in overeenstemming te brengen met het verwachtingspatroon van de bewoners en het bedrijfsleven. Deze uitdaging gaan wij graag aan.

Buitenspeeldag 2017 Volop activiteiten

Gorinchem – 9-6-2017 – Dit jaar vindt de Buitenspeeldag plaats op woensdag 14 juni 2017. Door heel Nederland worden allerlei activiteiten georganiseerd, zo ook in Gorinchem. Met de Buitenspeeldag willen de initiatiefnemers Jantje Beton en Nickelodeon kinderen stimuleren om lekker buiten te gaan spelen. Televisiezender Nickelodeon gaat op zwart tussen 13:00 en 17:00 uur.

Buitenspelen is leuk én belangrijk in het leven van kinderen. Het is de plek waar ze vriendjes ontmoeten, kunnen bewegen en zich vrij voelen. Onderzoek toont aan dat buitenspelen goed is voor kinderen. Kinderen die meer buitenspelen bewegen meer en hebben aantoonbaar minder overgewicht. Ook bevordert buitenspelen de mentale-, motorische- en sociale ontwikkeling van kinderen. Gorinchem Beweegt stimuleert de Gorcumers om te bewegen en ondersteunt dit initiatief daarom van harte.

In Gorinchem vinden er op verschillende locaties activiteiten plaats die verzorgd worden door organisaties en enthousiaste buurtbewoners:

Een bus door de Lingewijk, eindelijk Lies van Aelst, SP Gorinchem

Lies van Aelst

Google Street View

Gorinchem – 8-6-2017 – Na vele acties, vragen in provincie en gemeente en vooral heel veel ergernis van Lingewijkbewoners is het eindelijk zo ver, er komt een bus door de Lingewijk! U zult begrijpen dat het bericht hierover bij mij de reactie ‘eindelijk!!’ opriep. Deze bus stond namelijk dankzij de SP in het Gorinchemse coalitieakkoord en het was de SP die zij aan zij met bewoners actie voerde voor deze bus.

Het begon allemaal met twee strijdbare dames uit de wijk die niet langer de gevaarlijke (3 verdiepingen hoge) stenen trap de dijk op wilden beklimmen om bij een bus te komen. Als reizigers de horde van de stenen trap eenmaal genomen hebben treffen zij bovenaan de dijk een haltepaal in de berm, zonder echt halte of verharding of zelfs maar iets om je aan vast te houden om te voorkomen dat de langs racende auto`s je van de dijk af rijden. U begrijpt, dit is niet de meest optimale situatie.

De strijdbare dames klopten aan bij de SP voor hulp bij hun missie voor een fatsoenlijke bushalte en buslijn in hun wijk. De SP pakte die handschoen op en ging samen met de dames huis aan huis, verzamelde samen handtekeningen, trommelde de pers op en stelde keer op keer vragen in gemeente én provincie. Toen de SP mee mocht onderhandelen over een coalitie in de gemeente, zal het u niet verbazen dat deze bus hoog op het wensenlijstje stond. U begrijpt dan ook onze gepaste trots nu deze bus er eindelijk komt!

Tweede leven voor sneakers en exclusieve merkkleding Ian van der Loo wint Gorcumse Ondernemersprijs voor Scholieren

Gorinchem – 8-6-2017 – Ian van der Loo is de winnaar van de eerste Gorcumse Ondernemersprijs voor Scholieren. Tijdens de techniekmanifestatie Game-On kreeg de leerling van het Fortes Lyceum de prijs uitgereikt uit handen van wethouder Onderwijs Marcel Doodkorte.

Met zijn voorstel Illcostums om sneakers en exclusieve merkkleding een tweede leven te geven, troefde Ian de twee andere genomineerde voorstellen af, te weten ‘Milieuvriendelijke fiets’ en ‘Hulp-app voor en door Gorinchem’. Net als de andere genomineerden mocht de uiteindelijke winnaar zijn plan in de tweede ronde verder verbeteren met de hulp van een coach uit het Gorcumse bedrijfsleven. In het geval van Ian was dit Van Zuilen Mode uit Gorinchem. Naast een beker voor het winnen van de eerste editie en een wisselbeker ontving Ian een geldbedrag van 500 euro om verder te onderzoeken of en hoe zijn plan gerealiseerd kan worden.

Hoog niveau
Wethouder Marcel Doodkorte is verheugd over het enthousiasme waarmee Gorcumse scholieren aan de slag zijn gegaan om mee te dingen naar de prijs. ‘Het is echt fantastisch om te zien welke creatieve ideeën leerlingen hebben om als ondernemer aan de slag te gaan. Het niveau van alle ingediende voorstellen was verrassend hoog. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst, want de scholieren van nu zijn de ondernemers van straks. Namens de gemeente wil ik op 22 juni de leerlingen, die hebben deelgenomen tijdens een bijeenkomst met alle betrokkenen, persoonlijk danken voor hun inzet. En gezien het succes van deze eerste keer krijgt de Gorcumse Ondernemersprijs voor Scholieren volgend jaar zeker een vervolg.’

Samenwerking gemeente, onderwijs en bedrijfsleven
Leerlingen van het voortgezet- en beroepsonderwijs in Gorinchem konden dit schooljaar voor het eerst meedingen naar de ‘Gorcumse Ondernemersprijs voor Scholieren’ (GOVS), een initiatief van de gemeente, in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. Na de startbijeenkomst in oktober 2016 zijn leerlingen op diverse scholen in Gorinchem begonnen met het maken van plannen om mee te dingen naar de prijs. Uit alle voorstellen heeft de jury na twee presentatieronden de winnaar gekozen.

Diamanten huwelijksjubileum Echtpaar Sepers-Huisman

Gorinchem – 8-6-2017 – Gisteren, 7 juni was het echtpaar Sepers-Huisman 60 jaar getrouwd. Burgemeester Govert Veldhuijzen bezocht het echtpaar  om hen te feliciteren met het 60-jarig huwelijksjubileum.

Het echtpaar heeft elkaar leren kennen in Spijkenisse. De moeder van mevrouw Sepers-Huisman (Adrie) had een snoepwinkel en haar vader was brugwachter. De heer Sepers (Jo) fietste daar dagelijks langs en belde met de fietsbel toen hij langs fietste. Zo kregen zij verkering.

De heer Sepers was automonteur maar is toen een opleiding tot politieagent gaan volgen. Toen hij klaar was met zijn opleiding kon hij aan de slag bij de Rijkspolitie te water in Nijmegen. Mevrouw Sepers-Huisman heeft vroeger in de huishouding gewerkt, daarna zorgde zij voor het huishouden en het gezin.

Het echtpaar is diverse keren verhuisd voor het werk van de heer Sepers. Toen de heer Sepers met pensioen ging heeft hij een koninklijke onderscheiding ontvangen. Na de pensionering van de heer Sepers zijn zij naar Gorinchem verhuisd om dichter bij de kinderen te wonen.

Het echtpaar is altijd samen, zo bridgen zij vaak en houden zij van samen reizen door Europa met de caravan, dat doe zij nu nog steeds. Twee keer per jaar vertrekken zij voor 3 maanden naar Spanje of Italië.

Het echtpaar heeft 3 kinderen, 8 kleinkinderen en het eerste achterkleinkind is op komst.
Ze vieren het jubileum door met het hele gezin een weekend weg te gaan. Daarnaast geven zij ook een feest om dit bijzondere jubileum te vieren.

Maatschappelijk en economisch belang van veerdiensten opnieuw in kaart gebracht Onderzoeksresultaten overhandigd

Rotterdam – 7-6-2017 – Op vrijdagmiddag 2 juni 2017 hebben de voorzitters Johan Hania (LVP) en Ton Paulus (VEEON), het eerste exemplaar van het onderzoek naar het maatschappelijk en economisch belang van veerdiensten overhandigd aan de heer Eckhardt, voorzitter van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), en één van de initiatiefnemers van de Mobiliteitsalliantie.

Johan Hania (LVP) rs. en Ton Paulus (VEEON) ls, en de heer Eckhardt, voorzitter van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), midden

De heer Eckhardt gaf aan blij te zijn met dit onderzoek naar deze minder bekende, maar belangrijke sector. In tijden van economische groei, waarbij de wegen dichtslibben, is het opstellen van één integrale mobiliteitsvisie van groot belang. Veerdiensten kunnen daarbij niet ontbreken, zij besparen de maatschappij een half miljard omrijkilometers. Volgens de heer Eckhardt kunnen er dat nog veel meer worden, als de veerdiensten meer reclame voor zichzelf zouden maken.

Ton Paulus liet in zijn eerste reactie op het onderzoek weten dat hij het bijzonder vindt dat deze relatief kleine sector gezamenlijk zo’n 3 keer de Nederlandse bevolking per jaar weet over te zetten. Daarnaast constateerde hij dat het opmerkelijk is, dat reizigers gratis over een brug kunnen reizen, maar dat voor een overtocht met een veerdienst, wat in feite een varende brug is, over het algemeen wél betaald moet worden.

Johan Hania ging in op de thema’s duurzaamheid en marktontwikkeling. Hij is van mening dat veerdiensten zeer geschikt zijn voor verduurzaming, gelet op hun schaalgrootte en vaarpatroon. De verduurzaming bij veerdiensten zou als case study kunnen fungeren voor de rest van de
binnenvaartbranche. Daarnaast is hij erg te spreken over het ontwikkelen van een eigen vaarbewijs, zoals ook in Duitsland het geval is.

Nederland telt 313 veren, die tezamen jaarlijks ruim 54 miljoen personen overzetten. Daarmee worden bijna 500 miljoen omrijkilometers bespaard. De veerdiensten vormen dus belangrijke schakels in het secundaire wegennet.

Het maatschappelijke en economische belang van de veerdiensten gaat echter verder dan alleen verkeer en vervoer. Vanuit toeristisch oogpunt gezien vormen de veren immers gewaardeerde schakels binnen de toeristisch-recreatieve infrastructuur.

Daarom is, in opdracht van het LVP en de VEEON, opnieuw een onderzoek uitgevoerd naar het economisch en maatschappelijk belang van verdiensten in Nederland. Het onderzoek is bij het CBRB uitgevoerd door Mark Hoekstra, masterstudent van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en op 2 juni gepresenteerd bij Damen Shipyards in Gorinchem.

Het onderzoek is een update van het onderzoek “Verdiensten van veerdiensten” uit 2010. Behalve een actualisering van de belangrijkste kengetallen is er ook een doorkijk naar de toekomst gegeven, waarbij thema’s als duurzaamheid en marktontwikkeling aan de orde zijn gekomen.

Bijzonder in dit onderzoek is, dat niet alleen de zogeheten ‘utilitaire’ veerdiensten onderzocht zijn, maar dat de scope van het onderzoek is uitgebreid naar de recreatieve veerdiensten en de zoute veerdiensten. Ook is een vergelijking gemaakt met de situatie in Duitsland en België.

De directe economische betekenis van alle veerdiensten in Nederland bedraagt 99,1 miljoen euro. Gezamenlijk bieden de utilitaire veren, recreatieve veren en zoute veren werkgelegenheid aan 1.001 FTE en zijn er 842 vrijwilligers actief bij de recreatieve veren. Het maatschappelijk belang van de utilitaire veren bedraagt 427,7 miljoen euro. Dat van de recreatieve veren 45,1 miljoen euro. Het totale economisch en maatschappelijk belang van alle veerdiensten in Nederland komt daarmee uit op maar liefst 571,9 miljoen euro.

Avres werkt samen met lokale ondernemers Schreuders Sport International ondertekent nieuwe samenwerking met Avres

Gorinchem – 6-6-2017 – Avres gaat steeds meer de samenwerking aan met lokale ondernemers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bemiddelen naar passend werk. Bij Schreuders Sport International in Leerdam zijn vanuit die samenwerking acht medewerkers Sociale Werkvoorziening (SW) via Avres gedetacheerd en doen meerdere medewerkers ervaring op om door te kunnen stromen naar een reguliere baan. Op dinsdag 6 juni 2017 bekrachtigden Avres en Schreuders Sport International de vernieuwde samenwerking.

Directeur Niels Emck van Schreuders Sport International benadrukt dat er al bijna vijftien jaar een samenwerking is op locatie. “Mensen nú aan werkervaring helpen en in de toekomst een betere kans op werk bieden, daar werk ik graag aan mee. Met de talenten en mogelijkheden van deze medewerkers creëer ik voor onze onderneming een win-win situatie”, aldus de directeur.

Directeur Saar Spanjaard van Avres is blij met deze toekomstbestendige aanpak. “De huidige werkplekken voor medewerkers Sociale Werkvoorziening behouden we op deze manier. Daarnaast is Schreuders Sport een prachtige springplank om mensen klaar te stomen als volwaardige werknemer op de arbeidsmarkt. Wij maken mogelijk wat nodig is en willen dat een ieder zich ontwikkelt naar eigen kunnen. Met Schreuders Sport maken we ons hier hard voor.”

Avres ontwikkelt
De nieuwe samenwerking past bij de ontwikkeling van Avres van productiebedrijf naar mensontwikkelbedrijf. Hierbij zijn medewerkers zoveel mogelijk aan de slag bij bedrijven, op andere werkplekken bij sociale initiatieven of in een beschutte werkomgeving bij een partnerorganisatie. Avres zorgt er onder meer voor dat medewerkers Sociale Werkvoorziening passend werk verrichten en probeert dit zoveel mogelijk bij reguliere opdrachtgevers te realiseren.

MVO-beleid
Veel werkgevers zijn er inmiddels van overtuigd dat inclusief ondernemen onderdeel is van duurzaam ondernemen. Deze bedrijven bieden werkgelegenheid aan werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers die invulling willen geven aan inclusief ondernemen, kunnen voor bemiddeling van medewerkers en advies en begeleiding terecht bij Avres. De werving en selectie wordt uit handen genomen van de ondernemer, zodat deze ondersteund en ontzorgd wordt. Avres verzorgt de administratie rondom regelingen en subsidies; zij kennen de mogelijkheden binnen wet- en regelgeving. En mochten er geen passende werkzaamheden zijn of een medewerker ontgroeit het bedrijf, dan zoekt Avres een nieuwe werkplek.

Peter van Mersbergen op zetel GroenLinks

foto: Facebook Peter van Mersbergen

Gorinchem – 3-6-2017 – Begin september verliet Ilhan Tekir de fractie van GroenLinks. Door uitspraken, onder meer over Erdogan en de toestand in Turkije, was hij bij deze fractie niet meer gewenst. Tekir hield zijn zetel en bleef op eigen titel in de gemeenteraad.

Daar komt nu een einde aan, Tekir is naar D66 overgestapt en besloot om zijn zetel terug te geven aan GroenLinks.

GroenLinks heeft daar nu Peter van Mersbergen voor uitgezocht die al hoog op de lijst stond bij GroenLinks. Op 15 juni zal hij namens deze partij zitting nemen in de gemeenteraad waardoor hij de fractie weer op 2 man sterk brengt.