Resultaten enquête herinrichting Het Eind bron: gemeente Gorinchem

Gorinchem – 19-7-2017 – Een ruime meerderheid van de mensen, die de enquête over de herinrichting van Het Eind heeft ingevuld, is positief over het principe van ‘shared space’. Daarin is de auto te gast en de openbare ruimte primair het domein van fietsers en voetgangers.

Dit is één van de uitkomsten van het participatietraject dat rondom de mogelijke inrichting van het Eind, Tolsteeg en Kriekenmarkt heeft plaatsgevonden. Op basis van alle verkregen reacties zal het ontwerp nu worden verfijnd en nader uitgewerkt. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het parkeerbeleid en andere ontwikkelingen zoals ‘Visie van de Stad’ en stadspromotie.

Op 21 september worden de resultaten van het onderzoek toegelicht aan de gemeenteraad. Dan doet het college tevens een of meer voorstellen aan de raad hoe met de herinrichting van het Eind verder wordt gegaan. Vervolgens zal de raad op 16 november een besluit nemen. Een uitgebreide samenvatting van de resultaten is te vinden op www.eindgoedalgoedgorinchem.nl

Brugverbinding naar nieuwe, derde veld

Gorinchem – 6-7-2017 – Om het bestaande complex van hockeyvereniging Rapid te verbinden met het nieuwe, derde veld legt de gemeente twee kleine bruggen aan. Gekozen is voor een directe oversteek naar de kleine Schelluinsekade, over de Vliet heen en vandaar een doorsteek naar SVW om via dit terrein het derde veld te bereiken. Daarmee is een oplossing gevonden die de steun heeft van alle betrokken partijen in het gebied.

Voor de verbinding van het terrein naar het derde veld was in eerste instantie gekozen om het pad achter de molen langs te laten lopen en daar aan te sluiten op de entree van atletiekvereniging Typhoon. Dit stuitte op bezwaren van stichting Simav (Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden), terwijl Typhoon geen toegevoegde waarde zag in een aansluiting met het grote parkeerterrein naar hun complex. Hierop besloot de gemeente een alternatief uit te werken; de nu gekozen brugverbinding. Ook het waterschap staat positief ten opzichte van deze route en de bruggen.

Ombouw kunstgrasvelden
De vorig jaar door de raad vastgestelde beleidsregel voor kunstgrasvelden biedt onder voorwaarden de mogelijkheid om natuurgrasvelden te laten ombouwen tot kunstgrasvelden. Na de voetbalverenigingen Unitas en GJS, die als eerste hiervan gebruik maakten, dienden GKV en Rapid een verzoek in om hun bestaande kunstgrasvelden te laten renoveren en toekomstbestendig te laten maken. Het veld van GKV wordt gerenoveerd, die van Rapid worden omgebouwd tot watervelden. Daarnaast krijgt Rapid een derde veld op de locatie van het kunstgrasveld van Raptim. De velden moeten in het nieuwe seizoen gebruikt kunnen worden. De verwachting is dat voor zaterdag 2 september, nog voor de opening van de velden van Rapid, ook de bruggen gereed zijn.

Gemeente geeft vergunninghouder hotel groen licht voor haalbaarheidsonderzoek

Gorinchem – 4-7-2017 – De vergunninghouder van het hotel Buiten de Waterpoort heeft een voorstel gedaan om de archeologische vondsten in te passen in het te bouwen hotel. Dit voorstel dient eerst onderzocht te worden op haalbaarheid, waarvoor vergunninghouder goedkeuring van het college wenste. Het college heeft zich, na consultatie van de gemeenteraad over het betreffende voorstel, positief uitgesproken. De vergunninghouder heeft hiermee groen licht van het college om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, bij gebleken haalbaarheid mag hij zijn voorstel uitvoeren.

Het voorstel van de vergunninghouder volgde nadat het evaluatierapport van het archeologisch onderzoek bekend werd, een onderzoek dat in het kader van de vergunningsprocedure voor de bouw van een hotel Buiten de Waterpoort verplicht was. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat, op basis van fysieke en inhoudelijke criteria, sprake is van een behoudenswaardige archeologische vindplaats. Naar aanleiding van dit evaluatierapport heeft overleg plaatsgevonden tussen gemeente en vergunninghouder. Doel van dit overleg was om te kijken of er een passende oplossing mogelijk is die recht doet aan zowel de archeologische vondsten als aan het bouwplan. Het overleg heeft geleid tot een voorstel van de vergunninghouder waarbij de vondsten worden ingepast in het te bouwen hotel. Hiertoe wordt het vondstmateriaal dat nu boven de grond ligt ingepast in de vloerconstructie van de nieuwbouw, door het op het afgewerkte vloerniveau van de 1e bouwlaag in te passen en af te werken waardoor het in de vloer zichtbaar blijft. Hiervoor wordt plaatselijk 0 tot maximaal 35 cm van het vondstmateriaal weggehaald. Daarnaast wordt er onderzoek verricht naar de situering van nog onder de grond aanwezige resten, zodat het funderings- en palenplan hierop kunnen worden aangepast. Daarnaast biedt de vergunninghouder ruimte om de mogelijkheid te onderzoeken om in de vergaderzaal van het hotel een informatiepunt ten behoeve van stadspromotie in te richten. Hierbij kunnen bezoekers dan bijvoorbeeld over de archeologische vondsten worden ingelicht.

Reactie bevoegd gezag
Het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem is positief over het voorstel van vergunninghouder. Het voorstel sluit goed aan op lokaal en landelijk beleid waarbij ‘behoud in situ’ de voorkeur heeft. Daarnaast sluit het aan op de aanbevelingen van SOB Research, die het archeologisch onderzoek in opdracht van vergunninghouder heeft uitgevoerd. Verder doet het voorstel recht aan de archeologische waarden en maakt deze ook blijvend zichtbaar in de vloer van het hotel. Gelet op de ingekomen reacties van burgers en instanties is het college daarom van oordeel dat het een goed voorstel is. Afgesproken was echter dat het college pas een definitief standpunt zou innemen over het voorstel, na consultatie van de gemeenteraad.

Resultaat consultatie gemeenteraad
Desgevraagd heeft de gemeenteraad zich positief uitgelaten over het voorstel van vergunninghouder en het voornemen van het college. Dit betekent dat de vergunninghouder nu van de gemeente goedkeuring krijgt om het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren en dit, bij gebleken haalbaarheid, ook uit te voeren.

 

Damen Shipyards levert 4 waterbussen aan Antwerpen

Gorinchem – 4-7-2017 – Sinds 1 juli 2017 heeft de stad Antwerpen een waterbus. De waterbus, die de naam ‘Aqua Diamond’ draagt, meet 24,5 meter en biedt plaats aan 81 personen, 50 fietsen en 2 rolstoelen. Ze vaart met een snelheid van 40 kilometer per uur in ongeveer een half uur van het ponton aan het Steenplein in Antwerpen naar Hemiksem en maakt onderweg een tussenstop in Kruibeke.

‘Aqua Diamond’ ontleent haar naam aan de stad waar ze zal varen: diamantstad Antwerpen, al meer dan 570 jaar thuishaven voor diamanten. Bovendien is 2017 niet alleen het jaar van DEWATERBUS, het is ook het diamantjaar.

Geen Gorkums Nieuws zult u zeggen. Niet echt….maar wel als u weet dat Antwerpen werkt naar 4 waterbussen, die gebouwd gaan worden door Damen Shipyards uit Gorinchem. De eerste is nu dus in de vaart genomen. Vrijdag werd deze ten doop gehouden. De drie nog te bouwen waterbussen komen van de werf van Damen Shipyards in Antalya in Turkije.

De Belgen zijn er in ieder geval blij mee. Zij mogen in juli nog gratis gebruik maken van de waterbus. De vrijdag van de doop bleken voor het openingsweekend de tickets allemaal al geboekt te zijn.

Gemeente werkt mee aan verkennen plannen voor indoorspeeltuin en buitenbad bij zwembad De Duikelaar

Hardinxveld-Giessendam – 4-7-2017 – Ontwikkelaar Herkon en Lamaland hebben plannen om op het buitenterrein van zwembad De Duikelaar een indoorspeeltuin, een horecavoorziening en één of meerdere buitenzwembaden te realiseren.

Plannen in beginstadium
Wethouder Benhard van Houwelingen: “De plannen bevinden zich nog in een beginstadium, maar we staan er als college positief tegenover”. De initiatiefnemers hebben inmiddels een eerste verkenning verricht naar de haalbaarheid. Op financieel-economisch gebied moeten zij de plannen nog doorrekenen. Lamaland, Herkon en gemeente hebben diverse gesprekken gevoerd, wat ertoe heeft geleid dat partijen de plannen verder uitwerken.

Intentieovereenkomst
Gemeente en initiatiefnemers leggen hun welwillende houding nog officieel vast in een intentieovereenkomst. Daarna kunnen de initiatiefnemers de haalbaarheid van hun plannen nauwkeuriger gaan verkennen.

Werkzaamheden Gorinchem Oost aansluiting A15 van start

Gorinchem – 3-7-2017 – In opdracht van de gemeente wordt de komende tijd in Gorinchem Oost een reeks ingrijpende infrawerkzaamheden en verkeersmaatregelen uitgevoerd. Doel is om de verkeersafwikkeling van en naar de A15 te verbeteren en de verkeersdoorstroming in oost te bevorderen. Als eerste worden vanaf begin juli de Newtonweg en de fietspaden aangepakt. Deze zullen aan het eind van de zomer gereed zijn.

Wethouder Hans Freije is blij dat de werkzaamheden in Gorinchem Oost van start gaan. ‘Het is van groot belang dat op deze locatie de verkeersdoorstroming verbetert. Om die reden moeten de komende periode enkele ingrijpende, met elkaar samenhangende maatregelen worden genomen. Als gemeente vinden we het belangrijk dat tijdens de werkzaamheden de veiligheid van zowel de wegwerkers als weggebruikers gegarandeerd is. Ook moet dit deel van de stad tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Bij een project van deze omvang is overlast onvermijdelijk. We doen ons best om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Daarom zal de aannemer KWS Infra vooral buiten de spitstijden en in de weekenden aan het werk zijn.’

Verkeersafwikkeling onder druk
Gorinchem kent drie aansluitingen op de omliggende rijkswegen. De aansluiting Gorinchem Oost op de A15 is daarvan de belangrijkste. Deze aansluiting komt uit op de Spijksesteeg. Dit is een ontsluitingsweg voor gemeente Gorinchem, gemeente Lingewaal en de dorpskernen achter Gorinchem zoals Dalem en Vuren. Door de bedrijvigheid in onder andere Gorinchem Oost en de bouw van nieuwe woningen op Hoogdalem, is de verkeerafwikkeling van en naar de A15 onder druk komen te staan. De Spijksesteeg met de aansluitende wegen richting de bedrijventerreinen Oost I en II hebben de maximumcapaciteit bereikt. Zowel de Spijksesteeg als de aansluitende wegen (Franklinweg en Newtonweg) en de oostelijke aansluitingen op de A15 worden daarom opnieuw ingericht.

Nieuwe verkeersregelinstallaties
Tevens komen er drie nieuwe verkeersregelinstallaties (VRI’s) komen zodat het verkeer snel en veilig kan worden afgewikkeld. De huidige VRI’s zijn verouderd en werken onvoldoende samen om de verkeersstromen goed te kunnen verwerken. Daarnaast vallen ze met regelmaat uit. Naast de genoemde werkzaamheden wordt op het grondgebied van gemeente Lingwaal tegelijkertijd het asfalt tot de rotonde vernieuwd. Tevens worden voor Rijkswaterstaat twee op- en afritten aangepakt. Alle werkzaamheden moeten volgens planning medio april 2018 zijn afgerond.

Werkzaamheden in drie fasen
Om de overlast en verkeershinder zoveel mogelijk te beperken wordt het project in drie fasen uitgevoerd. De 1e en 2e fasen zijn inmiddels afgerond. Fase 3 staat gepland voor juli 2017 tot april 2018.

Fase 1: Grondwerkzaamheden (afgerond)

In 2016 is ter plaatse van de toekomstige uitbreiding van de op- en afrit naar de A15 en langs de Newtonweg voorbelasting aangebracht. Tevens is een deel van de Newtonweg rondom de kruising met de Louwrens Penningstraat verbeterd.

Fase 2: Rotonde Spijksesteeg – Griendweg (afgerond)

In februari 2017 startte de aanleg van de rotonde ter plaatse van de kruising Spijksesteeg–Griendweg. De werkzaamheden werden zodanig uitgevoerd dat er doorgaand verkeer kon plaatsvinden.

Fase 3: Reconstructie aansluiting A15 Gorinchem Oost (in uitvoering)

Vanaf de zomer 2017 zijn de reconstructie werkzaamheden aan de Spijksesteeg, Newtonweg en van twee op- en afritten van en naar de A15 gestart. De werkzaamheden omvatten onder andere:

  • een extra rijstrook rechtsaf vanaf de Spijksesteeg naar de A15 richting Tiel
  • het verlengen van de voorsorteerstrook vanaf de A15 (Tiel) richting de Newtonweg
  • een extra opstelstrook vanaf de kruising Spijksesteeg richting de Newtonweg
  • een extra rijstrook rechtsaf vanaf de Newtonweg naar de Stephensonweg (Bedrijventerrein Oost l)
  • een extra opstelstrook vanaf de kruising Spijksesteeg richting de Franklinweg

Facebook
Om omwonenden, ondernemers en weggebruikers op de hoogte houden van de actuele werkzaamheden en de gevolgen ervan heeft de gemeente een aparte Facebookpagina aangemaakt: ‘Aansluiting A15 Gorinchem Oost’. Het is de eerste keer dat de gemeente voor een grootschalig project in de openbare ruimte een Facebook pagina inzet. Zo hoopt de gemeente belanghebbenden zo goed mogelijk te informeren en snel te kunnen reageren op signalen uit de omgeving. Op de pagina worden regelmatig berichten geplaatst met foto’s en filmpjes die in beeld brengen wat gebeurt en wat gaat gebeuren. Ook met suggesties en vragen kan men op deze pagina terecht.

Projectinfo:

Projectinfo Gorinchem Oost Aansluitng A15

Ontwerpbestemmingsplan haven van Gorinchem ter inzage Bron: Rijkswaterstaat

Gorinchem – 1-7-2017 – Afgelopen winter lagen het voorontwerpbestemmingsplan en het milieueffectrapport (MER) voor realisatie van 4 overnachtingsplaatsen in de Vluchthaven ter inzage. De binnengekomen reacties zijn verwerkt waardoor het nu mogelijk is om van 4 juli tot 15 augustus 2017 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

Wat zijn de reacties op het plan?

Bij de gemeente Gorinchem zijn in totaal 6 reacties op het plan binnengekomen. De reacties gaan vooral over geluidhinder als gevolg van overnachtende schepen, luchtkwaliteit en het gebruik van walstroom op de overnachtingsplaatsen.

Wat gebeurt er met de binnengekomen reacties?

De reacties uit de inspraak en het commentaar van de Commissie m.e.r. zijn beoordeeld en waar nodig worden aanpassingen gedaan in het ontwerp bestemmingsplan, een aanvulling op het MER en een Nota van Antwoord. De inspraakreacties hebben geen effect op het ontwerp. Het ontwerp van de 4 overnachtingsplaatsen langs de Krinkelwinkel en de oostelijke afmeervoorziening blijft gehandhaafd.

Formele inspraakronde

Het ontwerpbestemmingsplan wordt van 4 juli tot 15 augustus 2017 ter inzage gelegd. Dit is de formele inspraakronde van 6 weken. Op basis van de reacties uit deze inspraak wordt het ontwerpbestemmingsplan indien nodig aanpast. Daarna wordt het bestemmingsplan vastgesteld.

Mogelijkheid beroep aantekenen

Mocht u het niet eens zijn met de plannen voor de extra overnachtingsplaatsen, dan kunt u inspreken tijdens de formele inspraakronde. Daarna is er nog de mogelijkheid om formeel beroep aan te tekenen. U kunt alleen beroep aantekenen als u tijdens de formele inspraak gereageerd heeft.

Vervolgstappen

Nadat de formele procedures afgerond zijn, wordt het bestemmingsplan naar verwachting in 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Dan wordt ook gestart met de voorbereidingen voor de realisatie van de 4 overnachtingsplaatsen in de Vluchthaven van Gorinchem. We houden u met deze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.

Archeologische vondst in hotel Facebook berichten

Gorinchem – 29-6-201 – Donderdag wordt een raadsvergadering gehouden waarin gesproken gaat worden over hoe de archeologische vondst (muur en toren) in het nieuw te bouwen hotel kan Buiten de Waterpoort worden ingepast.

Hele groepen Gorcumers hebben op verschillende wijze laten merken dat zij de bouwplaats van het hotel hier eigenlijk niet willen. Daar zijn verschillende redenen voor. De archeologische vondst behouden zodat deze zichtbaar blijft voor iedereen, de ander omdat ze te bouwen hotel niet op deze plek willen zien en het daarbij ook nog foeilelijk vinden zo naast Duveltjesgracht en Tolhuis.

Everdien Hamann en Pierre Schefferlie dienen vandaag een motie in met het verzoek aan de wethouder om met de vergunninghouder te gaan praten over een alternatieve locatie voor het hotel.

Hieronder stukjes uit Facebook:

Het gaat echt gebeuren! Watervelden en zandveld

Gorinchem – 27-6-2017 – Eindelijk is het dan zover! Hockeyvereniging Rapid heeft hier als vereniging heel hard naartoe gewerkt en nu gaat het echt gebeuren. De vereniging krijgt twee watervelden en een zandveld.

Op 12 juni zij de werkzaamheden aan veld 1 en 2 op het bestaande complex begonnen. Op het nieuwe veld 3 aan de overzijde van het water is de door de gemeente geselecteerde aannemer begonnen. De aannemer is Ceelen Sport Constructies. Zij hebben ook de velden bij andere clubs in Gorinchem aangelegd. Veld 1 en 2 worden watervelden en veld 3 wordt een zand ingestrooid veld.

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden eind augustus afgerond worden, een en ander is natuurlijk afhankelijk van weersomstandigheden en andere onvoorziene situaties. Dit betekent wel dat er tussen 12 juni en begin augustus niet op Rapid kan worden gespeeld. Het terrein is dan officieel bouwterrein.

Op 2 september verwacht men de nieuwe velden feestelijk te kunnen inwijden. Dankzij de watervelden worden de mogelijkheden voor de breedte- en topteams van G.H.C. Rapid aanzienlijk vergroot. Trainings- en wedstrijdfaciliteiten zullen sterk worden verbeterd. Dankzij de watervelden kan Rapid zich de nieuwe hockeytechnieken eigen maken. Nog een voordeel is dat blessuregevoeligheid bij watervelden beduidend minder is dan bij zandvelden.

Het complex wordt een ‘state-of-the art’ hockeycomplex, niet alleen krijgt Rapid watervelden en een extra derde veld, ook de groenstroken om de velden heen zullen worden verfraaid, tevens wordt het complex voorzien van bijbehorende nieuwe hekwerken met A1 locaties voor sponsorborden.

foto: Rapid

Officiële startsein nieuwe woonlocatie in Gorinchem Syndion

Gorinchem – 23-6-2017 – Met de ondertekening van het huurcontract op 14 juni 2017 door Harry Vogelaar (bestuurder van Syndion), Kees Verhoeven (directeur Bedrijfsvoering & Services bij Syndion) en Jan van Sorge (van Prosor BV, projectontwikkelaar) is het officieel geworden.

Syndion gaat 27 appartementen huren die op dit moment worden gerealiseerd in het voormalige TPG-kantoor aan de Haarstraat in Gorinchem.

Het gebouw is volledig gestript en wordt omgebouwd tot een prachtige nieuwe woonlocatie voor cliënten van Syndion. Naast een ruim appartement krijgen de bewoners ook een prachtige buitenruimte en tuin tot hun beschikking.

De verwachting is dat begin 2018 de nieuwe woningen betrokken kunnen worden.

Op de foto’s van Jouke Koning ziet men de vooruitgang tot nu toe. De kozijnen zijn aangebracht en binnen wordt de indeling langzaam zichtbaar.

foto: Jouke Koning
foto: Jouke Koning

 

Voortgang verbouwing voormalig postkantoor

Gorinchem – 6-6-2017 – Jouke Koning volgt met zijn fotocamera de veranderingen die plaats vinden aan men aan de bovenste etage voormalig post kantoor.

Nu heeft stukken betonnen muur weggehaald voor vensterruimten. Op een lagere verdieping is men begonnen met het plaatsen van kozijnen.

foto: Jouke Koning
foto: Jouke Koning
foto: Jouke Koning

Damen onderstreept noodzaak van investeringen in de marine

Gorinchem – 26-5-2017 – Damen Shipyards Group steunt het rapport ‘De Marine en Marinebouw Cluster – Een ecosysteem onder druk’ van PRC (Policy Research Corporation). Het rapport roept op tot meer investeringen in de Nederlandse marinevloot door middel van zogenaamde ‘Launching Customer’ projecten. Tijdens een bijeenkomst van ondernemingsorganisatie VNO-NCW werd het rapport overhandigd aan de Nederlandse Minister van Defensie: Jeanine Hennis-Plasschaert. Het is opgesteld in opdracht van de brancheorganisaties Stichting Nederland Maritiem Land, Netherlands Maritime Technology en Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid.

Al sinds 1879 heeft Damen een intensieve relatie met de Koninklijke Marine. De afgelopen vijftig jaar heeft Damen acht generaties scheepstypen voor de Koninklijke Marine ontwikkeld en gebouwd. Deze schepen – waaronder fregatten, amfibische schepen en patrouillevaartuigen – tonen niet alleen de nauwe samenwerking tussen Damen en de Koninklijke Marine, maar geven ook weer hoe Nederlandse onderzoeksinstituten bijdragen aan innovatieve input voor de Nederlandse maritieme industrie. Deze betrokkenheid is van onschatbare waarde.

De gezamenlijke inspanningen van dit maritieme cluster, bestaande uit allerlei bedrijven en onderzoeksinstituten, maken het mogelijk dat de Nederlandse marinevloot een moderne en goed onderhouden vloot blijft.

Globale effecten
De publicatie van het rapport is nauw verbonden met de levensverwachting van de bestaande vloot van de Koninklijke Marine; de levensduur van de huidige fregatten, mijnenjagers en onderzeeboten zal in het komende decennium ten einde lopen. Daarnaast neemt het rapport de toenemende globale veiligheidskwesties in acht, evenals maritieme investeringseisen van de NAVO.

De implicaties voor de Nederlandse maritieme cluster gaan verder dan Damen en zelfs tot ver buiten de Nederlandse grenzen. Aan de ene kant zal een toename aan overheidsinvesteringen de positie van de Koninklijke Marine als een bekwame en meegaande zeestrijdkracht versterken. Aan de andere kant zullen de nieuwe investeringen de Nederlandse maritieme industrie ondersteunen en op die manier zorgen voor een wereldwijde sterke positie van het gehele cluster.

Samen sterk
“We zijn erg trots op onze hechte band met Defensie en de Koninklijke Marine – en het moet gezegd worden dat dit mede mogelijk wordt gemaakt door de nauwe samenwerking en de inspanningen van de hele maritieme sector en alle betrokken onderzoeksinstituten in Nederland,” aldus René Berkvens, CEO van Damen.

“Constante en innovatieve overheidsinvesteringen in de Koninklijke Marine zijn van groot belang voor de toekomst van de Nederlandse scheepsbouwindustrie. Dit geldt in het bijzonder voor de partijen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en de bouw van nieuwe, moderne marineschepen. Damen ondersteunt de initiatieven die worden voorgesteld in dit rapport dan ook volledig.”

De Minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert (rechts), ontvangt het verslag ‘De Marine en Marinebouw Cluster- Een ecosysteem onder druk’ van Karla Peijs (links)

Herinrichting Groenmarkt impuls voor Binnenstad

Gorinchem – 23-5-2017 – Het college heeft ingestemd met het ontwerp voor de tweede fase van de herinrichting van de Groenmarkt. Hiermee krijgt het aantrekkelijker maken van de binnenstad een volgende impuls.

Wethouder Arjen Rijsdijk is blij dat de Groenmarkt wordt opgeknapt. ‘Het is tenslotte onderdeel van de huiskamer van de stad en die moet op orde zijn, uitnodigen om een bezoek te brengen aan de binnenstad en om er langer te blijven’. De ruimte voor de voetgangers, toevoeging van de fietsparkeermogelijkheden, het terugbrengen van de bomen en de ontwikkeling van de aanwezige horeca zorgen voor een kwalitatieve sprong voorwaarts.

De maatregelen om de kwaliteit van het openbaar gebied en daarmee het verblijfsklimaat te verbeteren, hebben tot gevolg dat op de locatie niet een gelijk aantal parkeerplaatsen voor auto’s kan worden teruggebracht. Wel neemt de bruikbaarheid en het comfort van de parkeerplaatsen toe. De nu te smalle parkeerplaatsen zullen breder worden en allemaal gemakkelijk te gebruiken zijn, iets wat nu niet altijd het geval is.

Over het terugbrengen van de parkeerplaatsen is de gemeente in gesprek met de winkeliers via het bestuur van Hartje Gorkum. Hartje Gorkum en het college zijn van mening dat dit zal worden ondervangen door vergunninghouders niet meer te laten parkeren op de Groenmarkt. Hierdoor blijft het aantal plaatsen voor bezoekers nagenoeg gelijk.

Voordat over de verdere herinrichting van de Groenmarkt wordt nagedacht, wordt eerst door middel van een parkeerevaluatie de parkeerbalans voor de (binnen)stad in beeld gebracht. Op basis hiervan kan vervolgens een afgewogen besluit worden genomen over het parkeerbeleid en het huidige en vooral ook in de toekomst benodigde aantal parkeerplaatsen in de stad. Omdat er dan functioneel wijzigingen voor het plein aan de orde kunnen komen, zal voor deze fase een uitgebreid participatieproces opgestart worden.

ooit zag het er zo uit

SSG sloopt Hazewindhondstraat 6 om plaats te maken voor vijf mooie stadswoningen

Gorinchem – 23-5-2017 – Met de sloop van het pand op nummer 6 in de Hazewindhondstraat is op maandag 22 mei 2017 begonnen. Sloopbedrijf Bert Alting uit Leerbroek doet deze klus voor Stichting Stadsherstel. Eerst wordt opgeruimd en voorbereid waarna de sloop zal aanvangen. Enkele bijzondere elementen worden bewaard en in het nieuwe pand hergebruikt. Na de sloop volgt een bodem- en archeologisch onderzoek. Vorig jaar zijn van omliggende panden reeds ‘bouwkundige opnames’ gemaakt. SSG doet haar best de overlast zoveel mogelijk te beperken en hoopt dat buurtbewoners geen hinder ondervinden.

Dit voorjaar wordt het ontwerp voor de vijf stadswoningen afgerond. De panden op nummer 2-4 en 12-14 worden gerenoveerd en ertussen worden drie nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Iedere woning heeft buitenruimte. De woningen komen binnenkort in de verkoop.

Als u interesse heeft, kunt u dit kenbaar maken aan SSG (info@ssg-gorinchem.nl) of informatie inwinnen bij Woonaccent makelaars.

SSG