Damen onderstreept noodzaak van investeringen in de marine

Gorinchem – 26-5-2017 – Damen Shipyards Group steunt het rapport ‘De Marine en Marinebouw Cluster – Een ecosysteem onder druk’ van PRC (Policy Research Corporation). Het rapport roept op tot meer investeringen in de Nederlandse marinevloot door middel van zogenaamde ‘Launching Customer’ projecten. Tijdens een bijeenkomst van ondernemingsorganisatie VNO-NCW werd het rapport overhandigd aan de Nederlandse Minister van Defensie: Jeanine Hennis-Plasschaert. Het is opgesteld in opdracht van de brancheorganisaties Stichting Nederland Maritiem Land, Netherlands Maritime Technology en Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid.

Al sinds 1879 heeft Damen een intensieve relatie met de Koninklijke Marine. De afgelopen vijftig jaar heeft Damen acht generaties scheepstypen voor de Koninklijke Marine ontwikkeld en gebouwd. Deze schepen – waaronder fregatten, amfibische schepen en patrouillevaartuigen – tonen niet alleen de nauwe samenwerking tussen Damen en de Koninklijke Marine, maar geven ook weer hoe Nederlandse onderzoeksinstituten bijdragen aan innovatieve input voor de Nederlandse maritieme industrie. Deze betrokkenheid is van onschatbare waarde.

De gezamenlijke inspanningen van dit maritieme cluster, bestaande uit allerlei bedrijven en onderzoeksinstituten, maken het mogelijk dat de Nederlandse marinevloot een moderne en goed onderhouden vloot blijft.

Globale effecten
De publicatie van het rapport is nauw verbonden met de levensverwachting van de bestaande vloot van de Koninklijke Marine; de levensduur van de huidige fregatten, mijnenjagers en onderzeeboten zal in het komende decennium ten einde lopen. Daarnaast neemt het rapport de toenemende globale veiligheidskwesties in acht, evenals maritieme investeringseisen van de NAVO.

De implicaties voor de Nederlandse maritieme cluster gaan verder dan Damen en zelfs tot ver buiten de Nederlandse grenzen. Aan de ene kant zal een toename aan overheidsinvesteringen de positie van de Koninklijke Marine als een bekwame en meegaande zeestrijdkracht versterken. Aan de andere kant zullen de nieuwe investeringen de Nederlandse maritieme industrie ondersteunen en op die manier zorgen voor een wereldwijde sterke positie van het gehele cluster.

Samen sterk
“We zijn erg trots op onze hechte band met Defensie en de Koninklijke Marine – en het moet gezegd worden dat dit mede mogelijk wordt gemaakt door de nauwe samenwerking en de inspanningen van de hele maritieme sector en alle betrokken onderzoeksinstituten in Nederland,” aldus René Berkvens, CEO van Damen.

“Constante en innovatieve overheidsinvesteringen in de Koninklijke Marine zijn van groot belang voor de toekomst van de Nederlandse scheepsbouwindustrie. Dit geldt in het bijzonder voor de partijen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en de bouw van nieuwe, moderne marineschepen. Damen ondersteunt de initiatieven die worden voorgesteld in dit rapport dan ook volledig.”

De Minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert (rechts), ontvangt het verslag ‘De Marine en Marinebouw Cluster- Een ecosysteem onder druk’ van Karla Peijs (links)

Herinrichting Groenmarkt impuls voor Binnenstad

Gorinchem – 23-5-2017 – Het college heeft ingestemd met het ontwerp voor de tweede fase van de herinrichting van de Groenmarkt. Hiermee krijgt het aantrekkelijker maken van de binnenstad een volgende impuls.

Wethouder Arjen Rijsdijk is blij dat de Groenmarkt wordt opgeknapt. ‘Het is tenslotte onderdeel van de huiskamer van de stad en die moet op orde zijn, uitnodigen om een bezoek te brengen aan de binnenstad en om er langer te blijven’. De ruimte voor de voetgangers, toevoeging van de fietsparkeermogelijkheden, het terugbrengen van de bomen en de ontwikkeling van de aanwezige horeca zorgen voor een kwalitatieve sprong voorwaarts.

De maatregelen om de kwaliteit van het openbaar gebied en daarmee het verblijfsklimaat te verbeteren, hebben tot gevolg dat op de locatie niet een gelijk aantal parkeerplaatsen voor auto’s kan worden teruggebracht. Wel neemt de bruikbaarheid en het comfort van de parkeerplaatsen toe. De nu te smalle parkeerplaatsen zullen breder worden en allemaal gemakkelijk te gebruiken zijn, iets wat nu niet altijd het geval is.

Over het terugbrengen van de parkeerplaatsen is de gemeente in gesprek met de winkeliers via het bestuur van Hartje Gorkum. Hartje Gorkum en het college zijn van mening dat dit zal worden ondervangen door vergunninghouders niet meer te laten parkeren op de Groenmarkt. Hierdoor blijft het aantal plaatsen voor bezoekers nagenoeg gelijk.

Voordat over de verdere herinrichting van de Groenmarkt wordt nagedacht, wordt eerst door middel van een parkeerevaluatie de parkeerbalans voor de (binnen)stad in beeld gebracht. Op basis hiervan kan vervolgens een afgewogen besluit worden genomen over het parkeerbeleid en het huidige en vooral ook in de toekomst benodigde aantal parkeerplaatsen in de stad. Omdat er dan functioneel wijzigingen voor het plein aan de orde kunnen komen, zal voor deze fase een uitgebreid participatieproces opgestart worden.

ooit zag het er zo uit

SSG sloopt Hazewindhondstraat 6 om plaats te maken voor vijf mooie stadswoningen

Gorinchem – 23-5-2017 – Met de sloop van het pand op nummer 6 in de Hazewindhondstraat is op maandag 22 mei 2017 begonnen. Sloopbedrijf Bert Alting uit Leerbroek doet deze klus voor Stichting Stadsherstel. Eerst wordt opgeruimd en voorbereid waarna de sloop zal aanvangen. Enkele bijzondere elementen worden bewaard en in het nieuwe pand hergebruikt. Na de sloop volgt een bodem- en archeologisch onderzoek. Vorig jaar zijn van omliggende panden reeds ‘bouwkundige opnames’ gemaakt. SSG doet haar best de overlast zoveel mogelijk te beperken en hoopt dat buurtbewoners geen hinder ondervinden.

Dit voorjaar wordt het ontwerp voor de vijf stadswoningen afgerond. De panden op nummer 2-4 en 12-14 worden gerenoveerd en ertussen worden drie nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Iedere woning heeft buitenruimte. De woningen komen binnenkort in de verkoop.

Als u interesse heeft, kunt u dit kenbaar maken aan SSG (info@ssg-gorinchem.nl) of informatie inwinnen bij Woonaccent makelaars.

SSG

 

Het renoveren kan beginnen

Gorinchem – 19-5-2017 – de bouwvakkers zijn enkele weken bezig geweest met met hakken en breken in en aan het voormalige postkantoor in de Haarstraat. Inmiddels is ook het zware materiaal vertrokken.

Oplichting bij de overburen in de appartementen aan de Katerstraat (onderdeel Lindeborg), die tijdens dit werk veel lawaai en stof in hun woning hadden.

Nu kan begonnen worden met de opbouw van 27 appartementen in dit pand.

foto’s: Jouke Koning

Nieuwbouw in Hoog Dalem, uitbreiding Jenaplan school Integraal Huisvestingsplan Gorinchem Oost

Gorinchem – 19-5-2017 – De gemeenteraad heeft ingestemd met het Integraal Huisvestingplan (IHP) Gorinchem Oost. Het plan, dat de schoolbesturen van OVO, Logos en Jenaplan gezamenlijk hebben opgesteld voor de toekomstige huisvesting voor primair onderwijs in dit deel van de stad, is in lijn met de gemeentelijke uitgangspunten en voorziet onder meer in een uitbreiding van de Jenaplan school op de huidige locatie en nieuwbouw in Hoog Dalem. In de nieuwbouw kunnen Logos en OVO beide 200 leerlingen onderwijs bieden.

Wethouder Onderwijs Marcel Doodkorte is verheugd dat de schoolbesturen gezamenlijk – op basis van de gemeentelijke uitgangspunten – tot dit voorstel zijn gekomen. ‘’De gemeente wil scholen op het gebied van huisvesting zo goed mogelijk faciliteren zodat excellent onderwijs kan worden geboden en kinderen op Gorcumse scholen zich maximaal kunnen ontwikkelen. Dit huisvestingsplan maakt dat mogelijk en daarnaast krijgen de bestaande gebouwen meer een wijkfunctie.’’ Namens de schoolbesturen geeft ook Bert-Jan Kollmer aan tevreden te zijn met het resultaat. ‘’Leerlingen en hun ouders verdienen een basisschool op loopafstand. Dat betekent dat scholen de leerlingen volgen en niet andersom.’’

Maatschappelijke functie
Voor de gemeente waren en zijn belangrijke uitgangspunten dat het onderwijsaanbod in Gorinchem Oost goed verdeeld is, dat leegstand in de bestaande schoolgebouwen wordt beperkt en dat optimaal gebruik wordt gemaakt van schoolgebouwen, ook voor wijkfuncties en maatschappelijke doeleinden. De schoolbesturen van OVO, Logos en Jenaplan is gevraagd om met een gezamenlijk plan te komen dat recht doet aan deze uitgangspunten. Na bijna twee jaar zijn de drie besturen hierin geslaagd. Het Integraal Huisvestingplan Gorinchem Oost omvat de volgende onderdelen:

  • Uitbreiding Jenaplan school naar 300 leerlingen;
  • duurzaamheidsmaatregelen
  • Regenboog locatie Retranchement: renovatie en
  • duurzaamheidsmaatregelen of nieuwbouw
  • Regenboog locatie Albertine Kehrerstraat: duurzaamheidsmaatregelen
  • Graaf Reinald: duurzaamheidsmaatregen
  • Logos Hoog Dalem: nieuwbouw voor 200 leerlingen (samen met OVO)
  • OVO Hoog Dalem: nieuwbouw voor 200 leerlingen
  • Gymzaal voor het bewegingsonderwijs

In de gemeentelijke meerjarenbegroting is een budget van 7,1 miljoen euro opgenomen om het Integraal Huisvestingsplan Gorinchem-Oost mogelijk te maken.

Verkoop nieuwe woningen Morgenslag start 21 juni

Hardinxveld-Giessendam – 16-5-2017 – De nieuwe wijk Morgenslag in Boven-Hardinxveld breidt uit met 16 woningen. Er komen 10 eengezinswoningen en 6 levensloopbestendige woningen. Bouwonderneming Den Dunnen uit Hardinxveld-Giessendam gaat deze woningen bouwen.

Wethouder Benhard van Houwelingen is blij met de nieuwe stap vooruit voor Morgenslag.

Hij vertelt: ‘Het is mooi om te zien dat na de succesvolle eerste 2 fases van Morgenslag de 3de en laatste fase nu het licht gaat zien. Het is een mooie wijk om te wonen. Je ziet dat de beslissing van de gemeente om bewoners welstandsvrij te laten bouwen een mooie en aansprekende nieuwe wijk heeft opgeleverd. Ik ben er trots op!’

’t Hart Boven-Hardinxveld

Start van de verkoop van de woningen is woensdagavond 21 juni 2017 in Partycentrum ’t Hart te Boven-Hardinxveld. Inloop is mogelijk vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur. De prijzen van de eengezinswoningen zijn vanaf € 180.000,- tot € 220.000,- v.o.n.

Prijzen van de levensloopbestendige woningen (onder voorbehoud) rond de € 300.000,- v.o.n. Aanvullende informatie en definitieve prijzen worden tijdens de start verkoop in ’t Hart bekend gemaakt. Inschrijven is ook mogelijk bij Alblasserwaard Makelaars.

Kom stemmen voor de SSG Stadsherstel Publieksprijs 2016

Gorinchem – 15-5-2017 – Het was een mooi (ver)bouwjaar voor Gorinchem. Ook dit jaar heeft Stichting Stadsherstel Gorinchem renovaties en/of nieuwbouw van de in 2016 gerealiseerde projecten in Gorinchem genomineerd. Er zijn opnieuw twee kansen voor de genomineerden: de Stadsherstelprijs en Stadsherstel Publieksprijs.

De kanshebbers worden aan het publiek voorgelegd op de Open Havendag in Gorinchem op zaterdag 20 mei. U kunt mee beslissen welk geslaagd project de Stadsherstel Publieksprijs in de wacht sleept. Zoals gebruikelijk vindt u ons aan de Kriekenmarkt.

De winnaar van de Stadsherstelprijs is door het bestuur inmiddels gekozen. In september, tijdens ons jaarlijkse SSG-event, worden de winnaars bekendgemaakt.

Naast informatie over de Stadsherstelprijzen is er ook informatie over SSG, ons huidige project aan de Hazewindhondstraat en de mogelijkheden om ons hierbij behulpzaam te zijn.

Uiteraard kunt u bij ons ook het populaire lustrumboek aanschaffen.

Toekomstige bewoners dragen steentje bij aan totstandkoming nieuwe woning Metselwerk nieuwbouwproject Meesterlaan te Leerdam gestart

Leerdam – 11-5-2017 – Het starten van het metselwerk in nieuwbouwproject Meesterlaan te Leerdam werd afgelopen woensdag 3 mei feestelijk gevierd. Onder toeziend oog van alle aanwezigen, metselden wet-houder Teus Meijdam van de gemeente Leerdam, directeur Jan Dekker van ABB Bouwgroep en de kopers van de nieuw te bouwen woningen zelf de eerste stenen. Na deze feestelijke hande-ling was er tijd voor een hapje en drankje. Ook maakten de kopers nader kennis met elkaar.

Bouw van start
Op dinsdag 28 februari 2017 startten de heiwerkzaamheden voor de woningen. Dankzij de goede weersomstandigheden kon er goed worden doorgewerkt en werden kort daarna de funderingen ge-legd. Nog geen maand nadat de heiwerkzaamheden zijn gestart, werden de eerste casco’s al ge-plaatst. Inmiddels staan alle casco’s en nu zijn dus ook zelfs de eerste gevelstenen gelegd.

ABB Bouwgroep, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de bouw van de woningen, is blij dat de bouw is gestart en zo voorspoedig verloopt. “Het is prettig om een koper te kunnen melden dat de gekochte woning ook daadwerkelijk gebouwd wordt.” En wat gaat dat bouwen snel. “De goede weers-omstandigheden zorgen ervoor dat we gelijk goed kunnen doorpakken. Als het zo blijft dan verwach-ten we dat de eerste woningen eind september/oktober opgeleverd kunnen worden.”, aldus Rianne van Vianen, verkoopmanager van project Meesterlaan.

Plan Meesterlaan
De 15 eengezinswoningen worden gerealiseerd op loopafstand van het centrum van Leerdam. Hier kunt u heerlijk wonen, met alle gemakken in de directe omgeving. Bent u ook geïnteresseerd in een woning op deze geweldige locatie? Er zijn nog enkele woningen beschikbaar!

Meer weten?
Meer informatie over het plan is te vinden op de website meesterlaan.nl of kan opgevraagd worden bij Van der Brugge Makelaardij via 0183 – 635011.

Asfaltering rotonde Spijksesteeg uitgesteld  Bron: gemeente Gorinchem

Gorinchem – 10-5-2017 – Gemeente Gorinchem was van plan om deze week in de avond en nacht van 8 op 9 mei en 9 op 10 mei de rotonde Griendweg/Spijksesteeg te asfalteren.

Daarmee zouden de werkzaamheden aan de rotonde zijn afgerond. Door de (te verwachten) nachtvorst is besloten om het asfalteren uit te stellen. De Spijksesteeg ten hoogte van de Griendweg (rotonde) wordt dus ook vanavond en vannacht niet, zoals aanvankelijk de bedoeling was, afgesloten.

Zodra de nieuwe planning bekend is, informeren we u hierover.

Laatste week om mening over voorstel het Eind te geven

Gorinchem – 9-5-2017 – Wil jij meepraten over de herinrichting van het Eind, Tolsteeg en Kriekenmarkt? Alleen deze week kun je je reactie nog geven op het inrichtingsvoorstel zoals deze begin april is gepresenteerd.

Op basis van de uitkomsten van de eerste enquête ‘Eind goed, Al goed’ werd een inrichtingsvoorstel gemaakt. Dit inrichtingsvoorstel is te bekijken op www.eindgoedalgoedgorinchem.nl. Alleen deze week kun je je reactie nog geven op het voorstel door het invullen van de vervolg enquête. Jouw mening wordt zeer gewaardeerd en wordt gebruikt worden in het vormgeven van het definitieve inrichtingsvoorstel. Ga naar www.eindgoedalgoedgorinchem.nl en laat je mening horen!

Uitgifte grond voor bouw eigen woning in Mollenburg van start

Gorinchem – 8-5-2017 – In het woongebied Tuinen van Mollenburg komen, in vier fases, 29 vrije bouwkavels beschikbaar waarop particulieren zelf hun woning kunnen bouwen. De uitgifte van de 7 bouwkavels behorend bij fase 1 is deze maand gestart, geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 31 mei aanstaande. De kavels uit fase 1 liggen in het zuiden van het woongebied Mollenburg en variëren in grootte van 315 tot 440m2.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich tot 31 mei aanmelden bij de gemeente via het formulier op www.gorinchem.nl/mollenburg. Per aanmelding mogen maximaal drie voorkeurskavels aangegeven worden op basis waarvan de gemeente de kavels toewijst. Bij meerdere aanmeldingen voor dezelfde kavel, worden kavels toegekend op basis van loting.

Woongebied Mollenburg
Mollenburg ligt aan de noordzijde van Gorinchem tegen de rijksweg A15 en is rondom omgeven door groen en water. Het gebied bestond uit sportvelden en maakt nu plaats voor een nieuwbouwwijk. In deze nieuwbouwwijk worden 29 vrije bouwkavels uitgegeven in vier fasen. Daarnaast ontwikkelen Bemog en AM 129 koopwoningen in het gebied onder de naam ‘Tuinen van Mollenburg’. Het kleinschalige karakter in combinatie met de ruime opzet, het groen en water rondom én de oud-Hollandse architectuur maken de Tuinen van Mollenburg heel bijzonder om te wonen.